หัวข้อ กรอบแนวคิด 3ดี (3D)

          การจัดการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์ จึงเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน คือ ด้านหนึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาแต่ละช่วงชั้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทักษะการดำรงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพอีกด้านหนึ่ง คือ เป็นการบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝัง และปลุกจิตสำนึก เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดการศึกษาจึงมีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจทั้ง 3 ด้าน (3D) ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย (Democracy); ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free) 

 

รูปแผนภูมิคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

 

 หัวข้อ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

             1. ด้านประชาธิปไตย (Democracy) มีความตระหนัก เห็นความสำคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง
           2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต
           3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free) รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด

 


 

            มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
 
พันธกิจ
           1. จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
           2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสู่ระดับ 3 ดี
 
ยุทธศาสตร์
            1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี มุ่งมั่นพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
            2. มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่เน้นการสร้างองค์ความรู้และคุณลักษณะ 3 ดี แก่ผู้เรียน

            3. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทํางานให้เป็นแบบอย่างที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์
           การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 
เป้าประสงค์
           1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบาย 3 ดี ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
           2. สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ดี ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
            1. ร้อยละของจํานวนผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (ร้อยละ 80)
           2. ร้อยละของจํานวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีองค์ความรู้และการปฏิบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (ร้อยละ 80)
           3. ร้อยละของจํานวนสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์
คุณภาพระดับ 3 ดี (ร้อยละ 100)
           4. ร้อยละของจํานวนสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ 3 ดี (ร้อยละ 80)
           5. ร้อยละของจํานวนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการความรู้และให้การ
สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (ร้อยละ 80)


           1. เร่งรัดพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนทุกระดับ
           2. จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ในระบบการศึกษา
           3. พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมที่มี
คุณภาพ
           4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการเรียนรู้
           5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 3 ดี


 
หลักการ
            1. สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด ต้องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย (Democracy) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย (Decency)และด็านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)
           2. เมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่กําหนด ให้เสนอหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ พิจารณาคัดเลือกตามลําดับจนถึงกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
            3. เกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี จะพิจารณาคัดเลือกโดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานในพื้นที่ ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดตามลําดับ
 
ขั้นตอนการดําเนินงานคัดเลือกสถานศึกษา 3 ดี
           1. จัดทํารายละเอียดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้
                        1.1 มีการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
                        1.2 มีการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                        1.3 ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองและมีผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
                        1.4 ชุมชน องค์กรหรือเครือข่ายในพื้นที่มีส่วนร่วม
           2. กําหนดแผนการดําเนินงาน
                        2.1 ประกาศนโยบายและแนวทางการดําเนินโครงการ
                        2.2 จัดกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์และเรียงความเรื่องนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
                        2.3 กําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
                        2.4 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายระดับเขตพื้นที่ เขตตรวจราชการ พิจารณาคัดเลือกเพื่อค้นหาสถานศึกษาแบบอย่าง
                        2.5 จัดกิจกรรมนําเสนอผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อขยายผล
                        2.6 มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา ตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการของสถานศึกษา
                        2.7 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาและจัดพิธีมอบรางวัล
           3. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน
                        3.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
                        3.2 สร้างการมีส่วนร่วมโดยจัดประกวดตราสัญลักษณ์ ให้นักเรียน นักศึกษา เสนอผลงานเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายใน การรณรงค์
                        3.3 ดําเนินการคัดเลือกและประเมินผล โดยมอบหมายความรับผิดชอบในทุกระดับ ดังนี้
            ระดับจังหวัด มอบหมายให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดําเนินการคัดเลือกและประเมินผลสถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด
           ระดับ เขตตรวจราชการ มอบหมายให้ สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาทุกเขต ดําเนินการคัดเลือกและประเมินผลสถานศึกษาภายในเขตตรวจราชการ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งผู้แทนขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ

           ระดับประเทศ มอบหมายให้ องค์กรหลักและหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดร่วมดําเนินการ โดยมีสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝ่ายเลขานุการ          เป็นกิจกรรมเชิงลึกทีนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่มุ่งเป้าหมายทำให้ผู้เรียนมีประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริต ซื้อสิทธิ์ขายเสียง อยู่ในมโนสำนึก ผู้รับผิดชอบชั่วดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีส่วนร่วมต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจัง

หลักการจัดกิจกรรม

            1) กําหนดในแผนงาน/ โครงการประจําปีของสถานศึกษา
            2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาในการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
            3) มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน
            4) ดําเนินการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น
 
ตัวอย่างกิจกรรม
           1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
                        1) กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เช่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม อบต.น้อย/ เทศบาลน้อย จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
                        2) การดําเนินงานสภานักเรียนนักศึกษา กรรมการนักเรียนนักศึกษา
                        3) การจัดค่ายประชาธิปไตย/ กิจกรรมประชาธิปไตยลงสู่ชุมชน
                        4) การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสํานึกความรักชาติ
                        5) นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
           2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย
                        1) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา วัด ศาสนสถาน และชุมชน เช่น ส่งเสริมครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา
                        2) กิจกรรมที่ส่งเสริมการนิยมไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือความภูมิใจในความเป็นไทย
                        3) มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           3. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                        1) มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ทําให้จํานวนนักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
                        2) ส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม เช่น กิจกรรมนักเรียนแกนนํา ครูแกนนํา กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (สถานศึกษาปลอดบุหรี่) กิจกรรม/ชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวดดนตรี แข่งขันกีฬา เปิดเวทีให้แสดงออก การจัดนิทรรศการความรู้
                        3) การบริหารจัดการด้านสวัสดิศึกษา เช่น การขจัดมุมอับลับตา
                        4) มีแหล่งเรียนรู้ด้านยาเสพติด
                        5) มีการประสานความร่วมมือการดําเนินงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
 
ระยะเวลาดําเนินการ
            1. ประกาศ/เริ่มดําเนินงานตามนโยบาย                       มิถุนายน 2552
            2. ประกวดตราสัญลักษณ์ /เรียงความ                        มิถุนายน-กรกฎาคม 2552
            3. จัดทําเกณฑ์มาตรฐาน/ประกาศใช้                         มิถุนายน 2552
            4. คัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่าง                             กันยายน-ตุลาคม 2552
            5. ประเมินผล/คัดเลือกสถานศึกษาตามเกณฑ์/มอบรางวัล  กุมภาพันธ์-มีนาคม 2553

 


        

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2009 เวลา 22:35 น.