เขตการศึกษา 10


ระดับ

รางวัล

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ก่อนประถมศึกษา

ที่ 1

ชุดฝึกพัฒนาการทางสติปัญญา

นายวิชาญ ไทยแท้ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง จ.ยโสธร

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

ที่ 2

ตู้เล่นได้เรียนดี

นางนิตยาวรรณ จินะปัญญา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหนองบัว จ.อุบลราชธานี

กรมการปกครอง

 

ที่ 3

ชุดการทดลองฝนจ๋า

นางสาวแสนประเสริฐ สีลา โรงเรียนบ้านโสตแมว จ.นครพนม

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

ประถมศึกษา

ที่ 1

ภาษาพาสนุกยุคไฮเทค

นางธนาพร ชูเรือง นางทัศนีย์ แสวงเจริญ นางพรรณพิศ รัตนตรัยวง นางปรารถนา ผ่านสถิน นางสายหยุด หงษ์มาลา นางละมัย วิเชียรดี โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด

กรมการปกครอง

 

ที่ 2

ชุดการสอนกลุ่มสร้างเสริม ประสบการณ์ชีวิต

นางหนูเพียร ปรุโปร่ง โรงเรียนบ้านหนองช้าง จ.อุบลราชธานี

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

ที่ 3

เกษตรผสมผสาน

นางวิไลวรรณ หลาบหนองแสง นางละมุล รัตนาธรรมวัฒน์ น.ส.สมจิตร์ หวังทรัพย์ทวี นางสุภาพ จันทร์คำจร นายณรงค์ พนมเขต นางเพ็ญจิต สนยาภักดี นายบัณฑิต ธานทะราชา นายเพชร แสงงาม นางสุทิพย์ พรพระ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จ.ร้อยเอ็ด

กรมการปกครอง

มัธยมศึกษา

ที่ 1

แผ่นกระดานแม่เหล็กสากล

นายเฉลิมพล แก้วสามสี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล จ.นครพนม

กรมสามัญศึกษา

 

ที่ 2

กระดานอเนกประสงค์

นายวสันต์ สูงสันเขต โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด

กรมสามัญศึกษา

 

ที่ 3

ลายมาลัยจากม้วนกระดาษ

นางขจีรัตน์ นนทะภา โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี

กรมสามัญศึกษา

อุดมศึกษาและ อาชีวศึกษา

ที่ 1

ชุดฝึกวีดิโอเทป

นายสมชาย ทองแสง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

กรมอาชีวศึกษา

 

ที่ 2

ชุดจำลองการฝึกเชื่อมไฟฟ้า

นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง นายทองดี ทาบึงการ นายสมบูรณ์ แซ่หว่อง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

กรมอาชีวศึกษา

 

ที่ 3

เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ

นายสมบูรณ์ แซ่หว่อง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

กรมอาชีวศึกษา


เขตการศึกษา 11


ระดับ

รางวัล

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ก่อนประถมศึกษา

ที่ 1

สื่ออเนกประสงค์

นางพัชรี มยูขโชติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

ที่ 2

บ้านความรู้

นางสาววนิดา พวงไพบูลย์ โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

ที่ 3

เวทีหุ่นนิ้ว

นางฉันทนา อติจรรยานุรักษ์ โรงเรียนบ้านบ่อท่อง จ.ชัยภูมิ

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

ประถมศึกษา

ที่ 1

ส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์

นางสุมาลา นิกรสุข โรงเรียนหนองโตน จ.สุรินทร์

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

ที่ 2

การปฐมพยาบาล

นางสุพัตรา สมกล้า โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลอนุสรณ์) จ.สุรินทร์

กรมการปกครอง

 

ที่ 3

การหารเศษส่วน

นางสาวสุทิตย์ เลขาวิวัฒน์กุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

มัธยมศึกษา

ที่ 1

การแยกตัวประกอบกำลังสอง สมบูรณ์

นายทรงศักดิ์ คำภักดี โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรมย์

กรมสามัญศึกษา

 

ที่ 2

เครื่องแสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอน ของธาตุ

นางรัตนา ชิดชอบ โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์

กรมสามัญศึกษา

 

ที่ 3

Math Box

นายจันทร์ ติยะวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา

กรมสามัญศึกษา

อุดมศึกษาและ อาชีวศึกษา

ที่ 1

แผ่นโปร่งใสประกอบการสอน วิทยาศาสตร์

นางการุณี วิบูลชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จ.สุรินทร์

กรมอาชีวศึกษา

 

ที่ 2

พระพุทธศาสนา

นางสาวจิตรา วิเชียร วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสุรินทร์ จ.สุรินทร์

กรมอาชีวศึกษา

 

ที่ 3

ประกวดสื่อคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างแบบเสื้อเบื้องต้นแบบมีเกล็ด

นางกอบกุล ศิริเลขอนันต์ นายสิทธิชัย จันทพิมพะ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

กรมอาชีวศึกษา


เขตการศึกษา 12


ระดับ

รางวัล

ชื่อผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

ก่อนประถมศึกษา

ที่ 1

ไม่มีผลงานที่สมควรได้รับรางวัล

 

 

ที่ 2

ไม่มีผลงานที่สมควรได้รับรางวัล

 

 

ที่ 3

กล่องหรรษา

นางบุญธรรม มุสิกะชัย โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด จ.ระยอง

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

ชมเชย

กล่องมหัศจรรย์

นางบุญธรรม มุสิกะชัย โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด จ.ระยอง

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

ชมเชย

สาวน้อยกับผ้ามหาสนุก

นางบุญธรรม มุสิกะชัย โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด จ.ระยอง

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

ชมเชย

ปริศนาพาเพลิน

นางสาวฐิตินันท์ เหลือชม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ จ.ชลบุรี

สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน

ประถมศึกษา

ที่ 1

การทักทาย

นางอุทัยทิพย์ แสงเสถียร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง จ.นครนายก

กรมการปกครอง

 

ที่ 2

กล่องประสมคำ

นางพัทธภรณ์ สุขมาลี โรงเรียนสัมปทวน จ.ฉะเชิงเทรา

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

ที่ 3

ครบเครื่องเรื่องผันอักษร

นางสมพร สินกั่ว โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง จ.ปราจีนบุรี

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

มัธยมศึกษา

ที่ 1

ชุดเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้า

นายภูมิยศ ศรีอุบล โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ.นครนายก

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

ที่ 2

แก้ปัญหาการบวกลบ

ว่าที่ ร.ต. รังสฤษดิ์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอุทกวิทยาคม จ.ชลบุรี

กรมสามัญศึกษา

 

ที่ 3

พีรามิดเคลื่อนไหว

นายไพศาล สุขสถิตย์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี

กรมสามัญศึกษา

อุดมศึกษาและ อาชีวศึกษา

ที่ 1

ชุดการเรียนสำเร็จรูป

นายธีระชัย เจ้าสกุล วิทยาลัยเทคนิคตราด จ.ตราด

กรมอาชีวศึกษา

 

ที่ 2

ไม่มีผลงานที่สมควรได้รับรางวัล

 

 

ที่ 3

ไม่มีผลงานที่สมควรได้รับรางวัล

 

Copyright & copy ; 1999 MOENet Thailand Service ข้อมูลโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พัฒนาระบบโดยกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ สป.ศธ. โทร.281-9809,628-5643,628-5644 Fax. 281-8218

website@emisc.moe.go.th