เขตการศึกษา 9


จังหวัด

ชื่อ - สกุล

สถานศึกษา

สังกัด

อุดรธานี

นางสมลักษณ์ จันทพล

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เชียงพิณ 1

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางสุวานิช นามมหาจักร

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

กรมสามัญศึกษา

หนองคาย

นางศรีไสว ประกายสิทธิ์

โรงเรียนบ้านดอนแพง

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางสาวเพ็ญประภา บัวระภา

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา

กรมสามัญศึกษา

 

นายสะอาด รอดคง

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

กรมอาชีวศึกษา

เลย

นางละมิตร บาตะศรี

โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางระวิวรรณ ภาโนชิต

โรงเรียนเลยพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา

ขอนแก่น

นางสาวเยาวลักษณ์ สามารถ

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

กรมการปกครอง

 

นายประคอง กองเงิน

โรงเรียนชนบทศึกษา

กรมสามัญศึกษา

 

รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทบวงมหาวิทยาลัย

สกลนคร

นางพจวรรณ คูณทวีลาภผล

โรงเรียนเทศบาล 2 "เชิงชุมอนุชนวิทยา"

กรมการปกครอง

 

นางรุจิรา วงศ์ประทุม

โรงเรียนธรรมบวรวิทยา

กรมสามัญศึกษา

หนองบัวลำภู

นางกองแก้ว ไสยโสภณ

โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางเตือนใจ ขมิ้นเขียว

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 10


จังหวัด

ชื่อ - สกุล

สถานศึกษา

สังกัด

อุบลราชธานี

นางพูนสิน บุตรภักดี

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางสุกันย์ นางาม

โรงเรียนนารีนุกูล

กรมสามัญศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม ทองเรือง

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ

นครพนม

นายเสน่ห์ ทันอินทรอาจ

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางสาวนิรมล รัตนโกเศศ

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

กรมสามัญศึกษา

กาฬสินธุ์

นางนงนาถ แฝงสีคำ

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นายถนอม แก้วสะอาด

โรงเรียนห้วยผึ้ง

กรมสามัญศึกษา

มหาสารคาม

นางวันทณีย์ ศิริขันธ์แสง

โรงเรียนบ้านวังยาว(วังยาววิทยายน)

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางเสาวนีย์ มณีโชติ

โรงเรียนผดุงนารี

กรมสามัญศึกษา

ร้อยเอ็ด

นางวรรณภา นิลผาย

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางจิราลักษณ์ ขุณิกากรณ์

โรงเรียนสตรีศึกษา

กรมสามัญศึกษา

ยโสธร

นางสาวกฤษณา สายคำวงศ์

โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางสาววิชุดา สุทธิอาคาร

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

กรมสามัญศึกษา

มุกดาหาร

นางวรรณภา แสนปุชุม

โรงเรียนบ้านชะโนด 1

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางสมบัติ วังภูสิทธิ์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน

กรมสามัญศึกษา

อำนาจเจริญ

นางกนกทิพย์ โล่ห์คำ

โรงเรียนบ้านปลาค้าว

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางช่อผกา อุทธา

โรงเรียนพนาศึกษา

กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 11


จังหวัด

ชื่อ - สกุล

สถานศึกษา

สังกัด

นครราชสีมา

นางวราภรณ์ โรจน์หิรัญ

โรงเรียนวัดสระจรเข้

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางนรา ราษฎร์บุตรศรี

โรงเรียนบัวใหญ่

กรมสามัญศึกษา

 

นายพันธ์ โกสียรัตน์

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ชัยภูมิ

นางสาวเพียงฤทัย ฐิตินิรามัย

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางวนิดา จันทร์สร้อย

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

กรมสามัญศึกษา

บุรีรัมย์

นายสุวัฒน์ อุ่นทานนท์

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางอังกฤษ ครุธกูล

โรงเรียนพนมรุ้ง

กรมสามัญศึกษา

สุรินทร์

นางเพ็ญศรี ยวงทอง

โรงเรียนราษฎร์พัฒนา

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางสำราญ จันทร์ประเสริฐ

โรงเรียนสังขะ

กรมสามัญศึกษา

ศรีสะเกษ

นางสุดใจ สังฆพรหม

โรงเรียนบ้านเพียนาม

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางศรินทร์ธรณ์ ชื่นตา

โรงเรียนขุขันธ์

กรมสามัญศึกษา


เขตการศึกษา 12


จังหวัด

ชื่อ - สกุล

สถานศึกษา

สังกัด

ฉะเชิงเทรา

นางพเยาว์ หงษ์อุดม

โรงเรียนวัดดอนทอง

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางพัชนี ทิมา

โรงเรียนพุทธรังสีพิบูล

กรมสามัญศึกษา

ชลบุรี

นางสาวไพลิน นาคสุวรรณ

โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางสาวละเอียด คชวัฒน์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

กรมสามัญศึกษา

ปราจีนบุรี

นางกิตติมา มาสแสง

โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นายสมชาย อุตรานคเรศ

โรงเรียนกบินทร์วิทยา

กรมสามัญศึกษา

นครนายก

นายชาญชัย ไผ่ล้อม

โรงเรียนบ้านจิกสูง

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางราตรี อิทธิรัตนะโกมล

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"

กรมสามัญศึกษา

ระยอง

นางพรพรรณ นิยมญาติ

โรงเรียนวัดบ้านนา

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางลักขณา เรืองภักดี

โรงเรียนบ้านค่าย

กรมสามัญศึกษา

จันทบุรี

นางเยาวพร ชูพงษ์

โรงเรียนบ้านมะขาม

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางสาวพุดซา นุสติ

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

กรมสามัญศึกษา

ตราด

นางสาวรัชนี นพศิริ

โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

สระแก้ว

นางธัณติยา พรหมประเสริฐ

โรงเรียนชุมชนบ้านวังน้ำเย็น มิตรภาพที่ 179

สำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ

 

นางเบญจา แจ่มกระจ่าง

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

กรมสามัญศึกษาCopyright & copy ; 1999 MOENet Thailand Service ข้อมูลโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พัฒนาระบบโดยกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ สป.ศธ. โทร.281-9809,628-5643,628-5644 Fax. 281-8218

website@emisc.moe.go.th