หน้าแรก
โรงเรียนในกำกับของรัฐ
โรงเรียนวิถีพุทธ
แผนและยุทธศาสตร์
   สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสองภาษา (English Program)
โรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รายชื่อโรงเรียนแต่ละรูปแบบ
ข่าวและกิจกรรมต่างๆ
รายชื่อคณะกรรมการฯ
ศึกษาข้อมูลด้วยระบบ GIS
จดหมายเปิดผนึกโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

 

 

 

 

  คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา


         
โรงเรียนในกำกับของรัฐเป็นโรงเรียนที่มีอิสระ คล่องตัว และมีอำนาจตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านวิชาการ การเงิน การบุคคลกร และการบริหารทั่วไป ด้วยระบบแบบมีส่วนร่วมส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและได้มาตราฐานสากลลดภาระด้านงบประมาณของรัฐบาลได้ในระยาว

            ด้วยคาดหวังว่าจะนำแนวคิดและหลักการพื้นฐานที่เป็นความเชื่อและค่านิยมในเรื่องการกระจายอำนาจ  ที่เน้นการใช้โอกาสประชาชนให้มีส่วนร่วมและอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมโดยรวม และการสร้างความเสมอภาพที่บุคคลมีเสรีภาพและโอกาสเท่าเทียมในทางเลือก รวมทั้งมีความพร้อมที่จะยอมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบในผลของการปฏิบัติงานของตนตามข้อตกลงที่มีไว้กับชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด โดยนำมาประยุกต์สู่แนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียนในกำกับของรัฐ ที่เน้นการกระจายอำนาจโดยตรง ในสถานศึกษามีอำนาจอิสระและคล่องตัวในการตัดสินใจในการบริหารจัดการในด้านหลักสูตร การเงิน งบประมาณ บริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ด้วยระบบแบบมีส่วนร่วมบริหารงานโดยคณะกรรมการโรงเรียน

ลักษณะสำคัญของโรงเรียนในกำกับของรัฐ

๑.  มีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการด้านวิชาการ การเงิน และการบริหารงานทั่วไป ด้วยระบบการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

๒.  มีความพร้อมในการตรวจสอบและรับผิดชอบในผลงานตามข้อตกลง

๓.  ลดภาระงบประมาณของรัฐบาลในระยะยาว

๔.  มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุม และหน่วยงานต่าง ๆ

องค์ประกอบหลักของโรงเรียนในกำกับของรัฐ

.  มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบที่เหมาะสมและหลากหลาย

.  มีธรรมนูญโรงเรียนเป็นแผนหลักบริหารจัดการโดยกฎหมายรองรับ

.  มีระบบการตรวจสอบและรายงานต่อต้นสังกัดชุมชน

.  มีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมที่ได้จากการสนับสนุนของชุมชนและผู้ปกครอง นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนตามจุดเน้นของโรงเรียน

เป้าหมายดำเนินการ

  ปีการศึกษา 2546 ดำเนินการทดลองนำร่องเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมและด้วยความสมัครใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียนจำนวน 19 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 14 โรง และโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน 5 โรง

  ปีการศึกษา 2547-2550 ดำเนินการขยายผลปีละประมาณ 10 % ของโรงเรียนที่มีความพร้อม

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

๑.  ภูมิหลังของโรงเรียนที่เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของชุมชน สังคม และผู้ปกครอง

๒.  ผู้บริหาร ครู  ชุมชน และผู้ปกครอง ต้องมีความเต็มใจและเห็นชอบที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามเจตนารมณ์ของโรงเรียน

๓.  ศักยภาพของผู้บริหารต้องเป็นมืออาชีพ มีความคิดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๔.  โรงเรียนมีศักยภาพที่จะแสดงคุณภาพให้เห็นชัดเจน มีความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบและแสดงความรับผิดชอบในผลที่จะเกิดขึ้นซึ่งต้องมีพันธกิจกับชุมชนไว้ก่อนเริ่มดำเนินงาน

๕.  ระบบการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

 โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

           ในเบื้องต้นในการทดลองนำร่องในเทอมแรกปีการศึกษา ๒๕๔๖  มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการทดลองนำร่อง  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๑๔ โรง  และโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๕ โรง

                                                                                              <อ่านรายละเอียดต่อ> 

นวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ๕ รูปแบบ  ทดลองนำร่องภาคเรียนแรก ปีการศึกษา ๒๕๔๖  

 

 

 

  กลับหน้าแรกกระทรวงฯ
  Copyright : ๒๐๐๓ MOENet Thailand
  แหล่งข้อมูล/รวบรวม เรียบเรียง : คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  ปรับปรุงข้อมูล : ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๔๖
  พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา  แย้มวจี
  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
  โทร. ๐๒-๒๘๑๙๘๐๙, ๐๒-๖๒๘๕๖๔๓-๔๔  โทรสาร  ๐๒-๒๘๒๙๒๔๑
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  website@emisc.moe.go.th