หน้าแรก
โรงเรียนในกำกับของรัฐ
โรงเรียนวิถีพุทธ
แผนและยุทธศาสตร์
   สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสองภาษา (English Program)
โรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รายชื่อโรงเรียนแต่ละรูปแบบ
ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

  คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการฯ

ศึกษาข้อมูลด้วยระบบ GIS
จดหมายเปิดผนึกโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

โครงการ

แผนการดำเนินงานในภาพรวม

แผนการดำเนินโครงการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
    พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยศิลปากรทับแก้ว

แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ |

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓

 

 ความคืบหน้าของโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

          bullet11_redspot.gif  สืบเนื่องจากการประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ณ โรงแรมแกรมเดอร์วิลล์ วังบูรพา กทม. ศูนย์สารสนเทศ สป. ได้เชิญผู้แทนมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( สศ., สปช, สช., สสวท., สกศ., กศน, และ NECTEC)เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

            bullet11_redspot.gif  หลังจากการประชุมครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัย และกรมได้ทำการสำรวจและเสนอชื่อโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโรงเรียนรูปแบบใหม่ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรทับแก้ว เสนอ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง (สศ.) และโรงเรียนอนุบาลลูกแกประชาชนูทิศ (สปช.)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเนือ เสนอ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (สศ.) และโรงเรียนกลาโหมอุทิศ (สปช.)

            bullet11_redspot.gif  หลังจากการประสานงานระดับมหาวิทยาลัย และกรมเสนอรายชื่อโรงเรียนที่       ผู้บริหารมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ก็ได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยที่ต้องการพบปะโรงเรียนเพื่อการตัดสินใจทำงานร่วมกันได้รับทราบความคาดหวังของโรงเรียน ในวันที่ ๓๑ มีนาคม  ณ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ได้รายชื่อโรงเรียนที่จะเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะดำเนินการโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

            bullet11_redspot.gif  ระหว่างนี้ได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ จัดประชุมปฏิบัติการ  การเรียนรู้ในแนวคิดใหม่ ทำใหม่ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑, ๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๔๖ โดยมีอาจารย์จากโรงเรียนราชวินิตร่วมเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมด้วย และในวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน นี้ได้มีการประชุมปฏิบัติการเป็นรอบที่สอง เรื่อง เครื่องมือ ICT เพื่อการเรียนรู้

            bullet11_redspot.gif  สำหรับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อยู่ในระหว่างดำเนินการตกลง ทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนและสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทำการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  และระหว่างนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยศิลปากรทับแก้ว ได้ร่างแผนปฏิบัติงานไว้แล้ว

            bullet11_redspot.gif  ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานอีก ๕ คณะ (มหาวิทยาลัย โรงเรียน และผู้ประสานงาน ) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

            bullet11_redspot.gif  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ศูนย์สารสนเทศ สป. ได้เชิญคณะทำงานโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานทั้ง ๕ คณะ มาร่วมประชุมรายงานความคืบหน้า และแนวทางในการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๑

            bullet11_redspot.gif  ในระหว่างการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีที่จะรับโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนอีกหนึ่งโรงเรียน  ซึ่งมหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์แจ้งว่าจะต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างโรงเรียนทั้งหมด เพื่อวางแผนงานร่วมกัน และร่วมมือกันดำเนินการให้การนำเอา ICT มาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นรูปธรรมต่อไป

            bullet11_redspot.gif  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แจ้งให้ทราบว่าในระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มิถุนายน จะได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับครู-อาจารย์จากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และโรงเรียนกลาโหมอุทิศ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

            bullet11_redspot.gif  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขอความร่วมมือจากโรงเรียนผไทอุดมศึกษา ใช้สถานที่ในการอบรมวันอาทิตย์ที่ ๑๕ และวันอาทิตย์ที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ ในการนี้ขอเชิญอาจารย์จากแต่ละโรงเรียนในโครงการ ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ โรงเรียนผไทอุดมศึกษา และโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน เข้ารับการอบรม โรงเรียนละ ๒๕ คน รวม ๑๐๐ คน

             bullet11_redspot.gif  ภาพตัวอย่างการจัดกิจกรรมวันที่ ๑๐ - ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖ ณ ห้องอบรม ศูนย์บริการมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ยืน ภู่วรรณ และ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

             bullet11_redspot.gif  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการอมรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Internet เพื่อการเรียนการสอน เมื่อรุ่นที่หนึ่งเมื่อวันที่ ๗ และ ๑๔ มิถุนายน  และรุ่นที่สองเมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๘ มิถุนายน มีอาจารย์จากโรงเรียนวัดเขาภิรตารามและกลาโหมอุทิศ เข้าร่วมอบรมรุ่นแรก ๓๑ ท่าน และรุ่นที่สองประมาณ ๓๐ ท่าน การดำเนินการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับความสนับสนุนจากผู้บริหารของสถาบันและกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี โดยท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรกับครูในโครงการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการไปเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ผ่านมา

             bullet11_redspot.gif  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษา วัดโสมนัส อนุราชประสิทธิ์และประถมฐานบินกำแพงแสนอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเดือนละสองครั้ง โดยในวันที่ ๘ มิถุนายน ได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อธิปัตย์ คลี่สุนทร) ก็ได้มาร่วมให้กำลังครูอาจารย์และคณะทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนคณะครูอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา และในเดือนเดียวกันวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖ ก็มีการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อเนื่องกับครั้งที่ผ่านมา

             bullet11_redspot.gif  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษา วัดโสมนัส อนุราชประสิทธิ์ และประถมฐานบินกำแพงแสน เกี่ยวกับการสร้าง Webpage โดยใช้ภาษา html และการนำเสนอ LMS ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้สนับสนุนให้ใช้ Account ของ nontri.com การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ได้ดำเนินการในวันที่ ๖ กรกฎาคม ที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา และในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             bullet11_redspot.gif  มหาวิทยาลัยศิลปากรทับแก้ว ได้ดำเนินการ สัมมนาให้กับครูอาจารย์โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุงและโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ผ่านมา  โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน พร้อมทั้ง ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ มาร่วมให้ความรู้กับครูอาจารย์จากทั้งสองโรงเรียน ครั้งนี้เป็นการสัมมนาในหัวข้อ กระบวนการวิเคราะห์ลักสูตร การเลือกเนื้อหาและเขียนแผนการสอนแบบ ICT และครูอาจารย์จากทั้งสองโรงเรียนก็ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการสอนตามความเหมาะสม

             bullet11_redspot.gif  ภาพตัวอย่างการจัดกิจกรรมอบรม  ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่นที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๗ และ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ รุ่นที่ ๒  วันเสาร์ที่ ๒๑ และ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดย ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ และ รศ.ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรกับครูในโครงการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

             bullet11_redspot.gif  โรงเรียนทั้ง ๑๒ แห่งที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้ร่วมมือกับโครงการ ITEd ซึ่งเป็นโครงการที่ JICA ให้ความร่วมมือกับกระทรวงฯ ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของครูผู้สอนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ตัวแทนครูจากโรงเรียนสมาชิกทั้ง ๑๒ แห่ง รวมทั้งโรงเรียนราชวินิต (ประถม) ร่วมกันระดมพลังความคิดในการที่จะจัดทำเนื้อหาที่นำมาเป็น WBT (Web Based Training) ในระหว่างวันที่ ๑๑, ๒๐ และ ๒๑ สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้ตัวอย่างเนื้อหาที่จะนำมาพัฒนาเป็น WBT ต่อไป คือ ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense, ดนตรีไทย, การแกะสลัก และภาษาไทยเรื่อง ภาษาถิ่น ในการนี้คณะทำงานของ ITEd จะได้นำเอาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเนื้อหาที่ได้ไปดำเนินการพัฒนาให้เป็น WBT เพื่อจะได้เป็นรูปแบบตัวอย่างต่อไป และเผยแพร่ให้โรงเรียนอื่นๆ ในประเทสไทยอีกด้วย

             bullet11_redspot.gif  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการประชุมร่วมกันกับโรงเรียนพุทธจักร โดยมีตัวแทนจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้กำหนดแนวทางในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการใช้ ICT ในห้องเรียน โดยจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วงเดือนพฤศจิกายน และในครั้งนี้โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ก็จะได้เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย

             bullet11_redspot.gif  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแผนงานที่จะดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้นให้กับโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน, โรงเรียนไผทอุดมศึกษา, โรงเรียนอนุราษฎร์ประสิทธิ์, และโรงเรียนวัดโสมนัส ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๔๖

  <อ่านรายละเอียดต่อ>    

นวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ๕ รูปแบบ  ทดลองนำร่องภาคเรียนแรก ปีการศึกษา ๒๕๔๖  
 

  กลับหน้าแรกกระทรวงฯ
  Copyright : ๒๐๐๓ MOENet Thailand
  แหล่งข้อมูล/รวบรวม เรียบเรียง : คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  ปรับปรุงข้อมูล : ๙ ตุลาคม  ๒๕๔๖
  พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา  แย้มวจี
  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
  โทร. ๐๒-๒๘๑๙๘๐๙, ๐๒-๖๒๘๕๖๔๓-๔๔  โทรสาร  ๐๒-๒๘๒๙๒๔๑
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  website@emisc.moe.go.th