หน้าแรก
โรงเรียนในกำกับของรัฐ
โรงเรียนวิถีพุทธ
แผนและยุทธศาสตร์
   สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสองภาษา (English Program)
โรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รายชื่อโรงเรียนแต่ละรูปแบบ
ข่าวและกิจกรรมต่างๆ
รายชื่อคณะกรรมการฯ
ศึกษาข้อมูลด้วยระบบ GIS
จดหมายเปิดผนึกโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

 

 

 

 

  คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

         สรุปโครงการโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้    

หลักการและเหตุผล

           เป็นโครงการที่ใช้ ICT พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข สำหรับเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

           เพื่อนำ ICT พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

           โรงเรียนระดับประถมศึกษา ๕ แห่ง และระดับมัธยมศึกษา ๕ แห่ง

การดำเนินการ (รายละเอียดตามร่างแผนดำเนินงาน โครงการโรงเรียนต้นแบบใช้ ICT)

           .  มหาวิทยาลัย ๕ แห่งประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร(ทับแก้ว) รับเป็นเจ้าภาพดำเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ แต่ละมหาวิทยาลัยจะรับดูแลโรงเรียนระดับประถมศึกษา ๑ แห่งและระดับมัธยม-ศึกษา ๑ แห่ง

           .  คัดเลือกโรงเรียนจำนวน ๑๐ แห่ง เข้าร่วมโครงการโดยมีคูณลักษณะดังนี้

                      .  เป็นโรเรียนที่ผู้บริหาร ผู้สอน เข้าร่วมโครงการโดยมีคุณลักษณะดังนี้

                      .  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา

                      .  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล (อยู่ในระหว่างการคัดเลือก)

          .  มหาวิทยาลัยเสนอแผนดำเนินการเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาบูรณาการเป็นแผนรวมของกระทรวง เพื่อขออนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต่อไป

          .  ดำเนินการประชุมสัมมนา อบรมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบใช้ ICT ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยได้นำเสนอในแผนดำเนินงานซึ่งมี ๒ รูปแบ     

                      .  รูปแบบที่ ๑ เน้นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ด้วยทฤษฎี Constructionism

                      .  รูปแบบที่ ๒ เน้นการใช้ ICT พัฒนากระบวนการเรียนการสอน

          .  โรเรียนการดำเนินการเรียนการสอนตามรูปแบบ โรงเรียนต้นแบบใช้ ICT เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เป็นต้นไป

           .  ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดำเนินการให้กระทรวงพิจารณาทุกเดือน

ร่างแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบการใช้ ICT 

ระยะเวลา
(
สัปดาห์ที่)/เดือน

กิจกรรม

หมายเหตุ

()  /..  ๔๖ ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานศึกษา กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ๒๖ - ๒๗ ก.. ๔๖
() /มี..  ๔๖ ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อกำหนดคุณสมบัติโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ ๔ มี.. ๔๖
() /มี..  ๔๖ ทำหนังสือขอรับความร่วมมือมหาวิทยาลัยและแจ้งกรมส่งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ  
() /มี..  ๔๖ มหาวิทยาลัยเสนอแผนการดำเนินการ ศธ. พิจารณาและบูรณาการแผนมหาวิทยาลัย  รวมถึงเสนอของบประมาณสนับสนุนพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ  
() /เม..  ๔๖ มหาวิทยาลัยประชุมแนวทางการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียน  
()    /เม..  ๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วยผู้แทนมหาวิทยาลัย ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนกรมเพื่อดำเนินงานและกำกับติดงานโครงการ  
()    /เม..  ๔๖ สำรวจและเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึง ครู อาจารย์ และบุคลากร ที่สามารถนำ ICT มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน  
(-)  /เม..  ๔๖ มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบจัดอบรม บุคลากรให้มีความรู้ด้าน ICT มาพัฒนาการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสารวิชา  
() /..  ๔๖ สถานศึกษาบูรณาการ ICT มาใช้ในการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและกำกับติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด (เฉพาะช่วงชั้น เฉพาะสาขาวิชา )  
() /..  ๔๖ ดำเนินการเรียนการสอนตามรูปแบบของโรงเรียนต้นแบบ ICT ๑๗ พ.. ๔๖
() /..  ๔๖ จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้บริหารโรงเรียน/ผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อระดมความคิดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของโครงการ  
() /..-() .. ๔๖ ประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานเสนอให้ ศธ. พิจารณา เดือนละ 1 ครั้ง รายงานผลครั้งที่ ๑
() /..  ๔๖ สรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๔๖  
() /..  ๔๖ ประชุมสัมมนาปรับโครงการสำหรับดำเนินการในภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๔๖ ต่อไป  

<อ่านรายละเอียดต่อ>  

นวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ๕ รูปแบบ  ทดลองนำร่องภาคเรียนแรก ปีการศึกษา ๒๕๔๖  

 

 

 

  กลับหน้าแรกกระทรวงฯ
  Copyright : ๒๐๐๓ MOENet Thailand
  แหล่งข้อมูล/รวบรวม เรียบเรียง : คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  ปรับปรุงข้อมูล : ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๔๖
  พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา  แย้มวจี
  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
  โทร. ๐๒-๒๘๑๙๘๐๙, ๐๒-๖๒๘๕๖๔๓-๔๔  โทรสาร  ๐๒-๒๘๒๙๒๔๑
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  website@emisc.moe.go.th