หน้าแรก
โรงเรียนในกำกับของรัฐ
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนสำหรับเด็กมีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสองภาษา (English Program)
โรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รายชื่อโรงเรียนแต่ละรูปแบบ
ข่าวและกิจกรรมต่างๆ
รายชื่อคณะกรรมการฯ

 

 

 

 

 

  คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

  รายชื่อโรงเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ จำนวน ๗๕ โรง

กรมสามัญศึกษา จำนวน ๓๐ โรง
๑.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา*** กรุงเทพฯ
๒.โรงเรียนเทพลีลา กรุงเทพฯ
๓.โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ
๔.โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)*** กรุงเทพฯ
๕.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
๖.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯ
๗.โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ
๘.โรงเรียนนวนารีเฉลิม สงขลา
๙.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย
๑๐.โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี
โรงเรียนเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๒ โรง
๑.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี
๒.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูล สตูล
๓.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช นครศีรธรรมราช
๔.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี เพชรบุรี
๕.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรี ลพบุรี
๖.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก พิษณุโลก
๗.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย เชียงราย
๘.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย เลย
๙.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร มุกดาหาร
๑๐.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
๑๑.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง ตรัง
๑๒.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรี ชลบุรี
โรงเรียนเฉพาะด้านดนตรี   จำนวน  ๑  โรง
๑. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพฯ
โรงเรียนในโครงการ พสวท.
๑.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
๒.โรงเรียนศรีบุณยานนท์ นนทบุรี
๓.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
๔.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
๕.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
๖.โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
โรงเรียนในโครงการ สอวน. 
๑.โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
สังกัดกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว โรงเรียนกีฬาจำนวน ๑๐ แห่ง
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนนาฏศิลปและช่างศิลป จำนวน ๑๓ แห่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน ๗ โรง
๑.โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
๒.โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
๓.โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ
๔.โรงเรียนปริ๊นส์รอแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
๕.โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เชียงราย
๖.โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช
๗.โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ เพชรบุรี
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๑๔ โรง
๑.โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา นครนายก
๒.โรงเรียนเอกชัย สมุทรสาคร
๓.โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ชัยนาท
๔.โรงเรียนอนุบาลเชียงรุ้ง เชียงราย
๕.โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
๖. โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
๗. โรงเรียนวัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา
๘.โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ มหาสารคาม
๙.โรงเรียนบ้านแม่สา เชียงใหม่
๑๐.โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ สงขลา
๑๑.โรงเรียนบ้านโนนแดง ชัยภูมิ
๑๒.โรงเรียนอนุบาลเถิน ลำปาง
๑๓.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เชียงราย
๑๔.โรงเรียนพอกโนนหนองผือคำไฝ่ใต้ ยโสธร

 

นวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ๕ รูปแบบ  ทดลองนำร่องภาคเรียนแรก ปีการศึกษา ๒๕๔๖  

 

 

 

  กลับหน้าแรกกระทรวงฯ
  Copyright : ๒๐๐๓ MOENet Thailand
  แหล่งข้อมูล/รวบรวม เรียบเรียง : คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  ปรับปรุงข้อมูล : ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๖
  พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา  แย้มวจี
  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
  โทร. ๐๒-๒๘๑๙๘๐๙, ๐๒-๖๒๘๕๖๔๓-๔๔  โทรสาร  ๐๒-๒๘๒๙๒๔๑
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  website@emisc.moe.go.th