หน้าแรก
โรงเรียนในกำกับของรัฐ
โรงเรียนวิถีพุทธ
แผนและยุทธศาสตร์
   สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสองภาษา (English Program)
โรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รายชื่อโรงเรียนแต่ละรูปแบบ
ข่าวและกิจกรรมต่างๆ
รายชื่อคณะกรรมการฯ

  คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ศึกษาข้อมูลด้วยระบบ GIS
จดหมายเปิดผนึกโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

 

 

 

 

รายชื่อโรงเรียนสองภาษา จำนวน ๑๐๙ โรงที่ให้เปิดสอนโปรแกรม MEP (Mini English program) ในปีการศึกษา ๒๕๔๖

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๑๗ โรง
๑.โรงเรียนประถมธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
๒.โรงเรียนอนุบาลยะลา ยะลา
๓.โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
๔.โรงเรียนวัดปทุมทายิการราม นครศรีธรรมราช
๕.โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กระบี่
๖.โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต
๗.โรงเรียนจ่าการบุญ พิษณุโลก
๘.โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่
๙.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย เชียงราย
๑๐โรงเรียนอนุบาลบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) น่าน
๑๑.โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น
๑๒.โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
๑๓.โรงเรียนสฤษดิ์เดช จันทบุรี
๑๔.โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
๑๕.โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ชลบุรี
๑๖.โรงเรียนอนุบาลนครปฐม นครปฐม
๑๗.โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี
กรมสามัญศึกษา  จำนวน  ๓๖  โรง
๑.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพฯ
๒.โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพฯ
๓.โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ
๔.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี นนทบุรี
๕.โรงเรียนสตรีนนทบุรี นนทบุรี
๖.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
๗.โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
๘.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
๙.โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี ปทุมธานี
๑๐.โรงเรียนธัญญบุรี ปทุมธานี
๑๑.โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง  ยะลา ยะลา
๑๒.โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต
๑๓.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต ภูเก็ต
๑๔.โรงเรียนสภาราชินี ตรัง
๑๕.โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี
๑๖.โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
๑๗.โรงเรียนวิสุทธิรังษี กาญจนบุรี
๑๘.โรงเรียนหัวหิน ประจวบศีรีขันธ์
๑๙.โรงเรียนสระบรีวิทยาคม สระบุรี
๒๐.โรงเรียนพุแควิทยา สระบุรี
๒๑.โรงเรียนหนองฉางวิทยา อุทัยธานี
๒๒.โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
๒๓.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
๒๔.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ  พะเยา พะเยา
๒๕.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
๒๖.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
๒๗.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
๒๘.โรงเรียนเลยพิทยาคม เลย
๒๙.โรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช อุบลราชธานี
๓๐.โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม
๓๑.โรงเรียนสุธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
๓๒.โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ

๓๓. โรงเรียนชลกันยานุกูล

ชลบุรี

๓๔. โรงเรียนระยองวิทยาคม

ระยอง

๓๕. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ตราด

๓๖. โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

นครนายก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน ๔๘ โรง

๑. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กรุงเทพฯ

๒. โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

กรุงเทพฯ

๓. โรงเรียนอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

๔. โรงเรียนฉัตรวิทยา

กรุงเทพฯ

๕. โรงเรียนอนุบาลประนันทกิจ

กรุงเทพฯ

๖. โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล

กรุงเทพฯ

๗. โรงเรียนเลิศหล้า

กรุงเทพฯ

๘. โรงเรียนสารสาสน์พิทยา

กรุงเทพฯ

๙. โรงเรียนเซ็นต์โยเซฟคอนแวนด์

กรุงเทพฯ

๑๐. โรงเรียนพระมารดากิจจานุเคราะห์

กรุงเทพฯ

๑๑. โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา

กรุงเทพฯ

๑๒. โรงเรียนทิวไผ่งาม

กรุงเทพฯ

๑๓. โรงเรียนปัญญาศักดิ์

กรุงเทพฯ

๑๔. โรงเรียนสมบุญวิทย์

กรุงเทพฯ

๑๕. โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา

กรุงเทพฯ

๑๖. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบอน

กรุงเทพฯ

๑๗. โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา

กรุงเทพฯ

๑๘. โรงเรียนกสิณธรอนุสรณ์

กรุงเทพฯ

๑๙. โรงเรียนอัสสัมชัญ

กรุงเทพฯ

๒๐. โรงเรียนแย้มสะอาด

กรุงเทพฯ

๒๑. โรงเรียนเด็กสากล

กรุงเทพฯ

๒๒. โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

กรุงเทพฯ

๒๓. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนด์

กรุงเทพฯ

๒๔. โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญนาภิเษก

กรุงเทพฯ

๒๕. โรงเรียนบางกอกสองภาษา

กรุงเทพฯ

๒๖. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

กรุงเทพฯ

๒๗. โรงเรียนวรนาถบางเขน

กรุงเทพฯ

๒๘. โรงเรียนโชคชัย

กรุงเทพฯ

๒๙. โรงเรียนพัฒนาเด็ก

กรุงเทพฯ

๓๐. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

สมุทรปราการ

๓๑. โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทอง

กรุงเทพฯ

๓๒. โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

นนทบุรี

๓๓. โรงเรียนตรีทศ

เชียงใหม่

๓๔. โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา

ขอนแก่น

๓๕. โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ราชบุรี

๓๖. โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์

ชลบุรี

๓๗. โรงเรียนจินตรังษี

ตรัง

๓๘. โรงเรียนกิตติวิทย์ บ้านพรุ

สงขลา

๓๙. โรงเรียนพลวิทยา

สงขลา

๔๐. โรงเรียนวุฒิโชติ

ชลบุรี

๔๑. โรงเรียนวิชัยวิทยา

เชียงใหม่

๔๒. โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา

ภูเก็ต

๔๓. โรงเรียนอนุบาลรังสฤษดิ์

ปทุมธานี

๔๔. โรงเรียนแย้มสะอาดรังสิต

ปทุมธานี

๔๕. โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ภูเก็ต

๔๖. โรงเรียนอนุบาลบุษบง

ภูเก็ต

๔๗. โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

นนทบุรี

๔๘. โรงเรียนมงกุฎเอเซีย

นนทบุรี

         

นวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ๕ รูปแบบ  ทดลองนำร่องภาคเรียนแรก ปีการศึกษา ๒๕๔๖  
 

  กลับหน้าแรกกระทรวงฯ
  Copyright : ๒๐๐๓ MOENet Thailand
  แหล่งข้อมูล/รวบรวม เรียบเรียง : คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  ปรับปรุงข้อมูล : ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๖
  พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา  แย้มวจี
  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
  โทร. ๐๒-๒๘๑๙๘๐๙, ๐๒-๖๒๘๕๖๔๓-๔๔  โทรสาร  ๐๒-๒๘๒๙๒๔๑
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  website@emisc.moe.go.th