หน้าแรก
โรงเรียนในกำกับของรัฐ
โรงเรียนวิถีพุทธ
แผนและยุทศาสตร์
   สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสองภาษา (English Program)
โรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รายชื่อโรงเรียนแต่ละรูปแบบ
ข่าวและกิจกรรมต่างๆ
รายชื่อคณะกรรมการฯ
ศึกษาข้อมูลด้วยระบบ GIS
จดหมายเปิดผนึกโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

  คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

 รายชื่อโรงเรียนแต่ละรูปแบบที่สมัครเข้าโครงการ (ยังไม่ผ่านความเห็นชอบของกระทรวง)


ศึกษาด้วยระบบ GIS

โรงเรียนในกำกับของรัฐ


ศึกษาด้วยระบบ GIS 

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

แผนและยุทธศาสตร์สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ


ศึกษาด้วยระบบ GIS 

โรงเรียนสองภาษา (English Program)


ศึกษาด้วยระบบ GIS 

โรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

 

นวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ๕ รูปแบบ  ทดลองนำร่องภาคเรียนแรก ปีการศึกษา ๒๕๔๖  
 

  กลับหน้าแรกกระทรวงฯ
  Copyright : ๒๐๐๓ MOENet Thailand
  แหล่งข้อมูล/รวบรวม เรียบเรียง : คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  ปรับปรุงข้อมูล : ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๔๖
  พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา  แย้มวจี
  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
  โทร. ๐๒-๒๘๑๙๘๐๙, ๐๒-๖๒๘๕๖๔๓-๔๔  โทรสาร  ๐๒-๒๘๒๙๒๔๑
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  website@emisc.moe.go.th