หน้าแรก
โรงเรียนในกำกับของรัฐ
โรงเรียนวิถีพุทธ
แผนและยุทศาสตร์
   สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสองภาษา (English Program)
โรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รายชื่อโรงเรียนแต่ละรูปแบบ
ข่าวและกิจกรรมต่างๆ
รายชื่อคณะกรรมการฯ
ศึกษาข้อมูลด้วยระบบ GIS
จดหมายเปิดผนึกโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

  คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ 

รายการ

๕.

ก้าวสู่...การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ

๕.

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

 ๔.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธ  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔

๓.

ความคืบหน้าของโรงเรียนใช้ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

๒.

๑๐-๑๑ เมษายน ๒๕๔๖  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมครู  จากสถานศึกษา  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

๑.

THAI / FOREIGN TEACHERS URGENTLY NEEDED  หากท่านคือผู้ที่มีความสนใจในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยม และสนใจในอาชีพครู โปรดศึกษารายละเอียด
นวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ๕ รูปแบบ  ทดลองนำร่องภาคเรียนแรก ปีการศึกษา ๒๕๔๖  

 

 

  กลับหน้าแรกกระทรวงฯ
  Copyright : ๒๐๐๓ MOENet Thailand
  แหล่งข้อมูล : กระทรวงศึกษาธิการ
  ปรับปรุงข้อมูล : ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๔๖
  รวบรวม เรียบเรียง พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา  แย้มวจี
  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.
  โทร. ๐๒-๒๘๑๙๘๐๙, ๐๒-๖๒๘๕๖๔๓-๔๔  โทรสาร  ๐๒-๒๘๒๙๒๔๑
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  website@emisc.moe.go.th