หน้าแรก
โรงเรียนในกำกับของรัฐ
โรงเรียนวิถีพุทธ
แผนและยุทธศาสตร์
   สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสองภาษา (English Program)
โรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รายชื่อโรงเรียนแต่ละรูปแบบ
ข่าวและกิจกรรมต่างๆ
รายชื่อคณะกรรมการ
ศึกษาข้อมูลด้วยระบบ GIS
จดหมายเปิดผนึกโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา     

๑.

พระธรรมปิฎก

ที่ปรึกษา

๒.

พระเทพโสภณ

ที่ปรึกษา

๓.

H.E.Mr.Chan Heng Wing เอกอัครราชฑูต สิงคโปร์

ที่ปรึกษา

๔.

ศ.ดร.ชัยอนันต์  สมุทวนิช

ที่ปรึกษา

๕.

ศ.ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร

ที่ปรึกษา

๖.

รศ.ดร.สุมณฑา  พรหมบุญ

ที่ปรึกษา

๗.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษา

๘.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษา

๙.

นายพงษ์ศํกดิ์  รักตพงศ์ไพศาล

ที่ปรึกษา

๑๐.

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษา

๑๑.

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางบุญนำ  ทานสัมฤทธิ์)

ที่ปรึกษา

๑๒.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายอำรุง  จันทวานิช)

ที่ปรึกษา

๑๓.

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษา

๑๔.

อธิบดีกรมสามัญศึกษา

ที่ปรึกษา

๑๕.

เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ที่ปรึกษา

๑๖.

เลชาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ที่ปรึกษา

๑๗.

อธิบดีกรมวิชาการ

ที่ปรึกษา

๑๘.

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู

ที่ปรึกษา

๑๙.

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางมัณฑนา  ศังขะกฤษณ์)

ประธานกรรมการ

๒๐..

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี (นางสาวณหทัย  ทิวไผ่งาม)

รองประธานกรรมการ

๒๑.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอธิปัตย์  คลี่สุนทร)

รองประธานกรรมการ

๒๒.

รองอธิบดีกรมวิชาการ (นายวินัย  รอดจ่าย)

กรรมการ

๒๓.

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ (นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ)

กรรมการ

๒๔.

รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา (นายนิวัตร  นาคะเวช)

กรรมการ

๒๕.

รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา (นายมังกร  กุลวานิช)

กรรมการ

๒๖.

รองเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (นายดิลก  พัฒน์วิชัยโชติ)

กรรมการ

๒๗.

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (นายอนุสรณ์  ไทยเดชา)

กรรมการ

๒๘.

รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู (นายเฉลียว  อยู่สีมารักษ์)

กรรมการ

๒๙.

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายพิศาล  สร้อยธุหร่ำ)

กรรมการ

๓๐.

ผู้เชียวชาญด้านประเมินผลการศึกษา สกศ. (นางรุ่งเรือง  สุขาภิรมย์)

กรรมการ

๓๑.

ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรม สำนักงานปลัดกระทรวง (นายกมล  รอดคล้าย)

กรรมการ

๓๒.

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมปฏิบัติการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน (นายกุลธร  เลิศสุริยะกุล)

กรรมการ

๓๓.

ผู้อำนวยการกองพัสดุและอุปกรณ์การศึกษา กรมสามัญศึกษา (นางสาววิภา  โอสถารมย์)

กรรมการ

๓๔.

นายปัญญา  ประเสริฐศรี  กองนิติการ

กรรมการ

๓๕.

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมเกียรติ  ชอบผล)

กรรมการและเลขานุการ

๓๖.

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓๗.

ผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา (นายเสน่ห์  ขาวโต)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓๘.

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (นางเบญจลักษณ์  น้ำฟ้า)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓๙.

นางสาวจตุพร  สุทธิวิวัฒน์  กรมการศึกษานอกโรงเรียน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔๐.

นางสาวศรีวิไล  แซ่เจี่ย  สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔๑.

นางวรรณพร  เพียรสาระ  สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สำนักงานปลัดกระทรวง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔๒.

นางสาวพจนีย์  เจนพนัส  กรมสามัญศึกษา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔๓.

นางสาวบรรเจอดพร  รัตนพันธ์  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔๔.

นายรังสรรค์  วิบูลอุปถัมภ์  ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔๕.

นางพรปรียา  คัตตพันธ์  สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔๖.

นางสาวยุวดี  อิ่มใจ  สำนักนโยบายและแผน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๓๘-๙      

นวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ๕ รูปแบบ  ทดลองนำร่องภาคเรียนแรก ปีการศึกษา ๒๕๔๖  
 

  กลับหน้าแรกกระทรวงฯ
  Copyright : ๒๐๐๓ MOENet Thailand
  แหล่งข้อมูล/รวบรวม เรียบเรียง : คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  ปรับปรุงข้อมูล : ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๔๖
  พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา  แย้มวจี
  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
  โทร. ๐๒-๒๘๑๙๘๐๙, ๐๒-๖๒๘๕๖๔๓-๔๔  โทรสาร  ๐๒-๒๘๒๙๒๔๑
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  website@emisc.moe.go.th