หน้าแรก
โรงเรียนในกำกับของรัฐ
โรงเรียนวิถีพุทธ
แผนและยุทธศาสตร์
   สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสองภาษา (English Program)
โรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รายชื่อโรงเรียนแต่ละรูปแบบ
ข่าวและกิจกรรมต่างๆ
รายชื่อคณะกรรมการฯ
ศึกษาข้อมูลด้วยระบบ GIS
จดหมายเปิดผนึกโรงเรียนวิถีพุทธ 

ดร.สิริกร  มณีรินทร์   
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

ความเป็นมา

          จากความพยายามของทุกฝ่ายที่จะปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ทั้งด้านโครงสร้าง ด้านระบบบริหารจัดการและการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพและได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง แต่ในความเป็นจริงที่โรงเรียนมีมากกว่า  ๔๐,๐๐๐ โรงเรียน ซึ่งมีความพร้อมทรัพยากรและศักยภาพแตกต่างกัน ทั้งๆ ศักยภาพของโรงเรียน ชุมชนและผู้เรียนที่หลากหลาย อีกทั้งประเทศไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันในเวทีโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

          ด้วยเหตุผลดังกล่าว ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร จึงเล็งเห็นว่ารัฐบาลต้องดูแลผู้เรียนทุกกลุ่ม ไม่ทอดทิ้งผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ แต่ต้องสนับสนุน ส่งเสริมผู้ที่พร้อมกว่า เช่น เด็กปัญญาเลิศให้ก้าวไปข้างหน้าเต็มตามศักยภาพอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ เปรียบเสมือนว่ากระทรวงศึกษาธิการต้องเตรียมเส้นทาง ๒ เส้น คู่ขนานกัน คือเส้นถนนธรรมดาที่รองรับผู้เรียนทั่วไป และทางด่วน(Fast Track)  สำหรับผู้ที่พร้อมจะขับเคลื่อนด้วยความเร่งด่วนพิเศษ      

          ดังนั้นเมื่อการประชุมเรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษา ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร จึงได้มอบนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเรื่อง “Mini  Ministry”  คือ ให้มีองค์กรเล็กที่คล่องตัว เพื่อสร้างระบบการทำงานแก่โรงเรียนและนักเรียนของในกลุ่ม ๒ นี้ รวมทั้งจะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นอิสระทางความคิด หลุดจากระเบียบที่รัดรึงเป็นอุปสรรคด้านต่างๆ และขยายผลอย่างเต็มรูปในโอกาสต่อไป บุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ให้ก้าวทันโลกที่เทคโนโลยีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้โดยไม่ละเลยผู้เรียนโรงเรียนส่วนใหญ่ของประเทศ

          วันนี้นโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีกำลังได้รับการสานต่ออย่างเป็นรูปธรรมด้วยโครงการ “สำนักพัฒนานวัตกรรม” ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยในเบื้องต้นจะพัฒนาโรงเรียนรูปแบบใหม่ ๕ ลักษณะ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ทั้งนี้โรงเรียนทั้ง ๕ รูปแบบใหม่จะยังมีจำนวนไม่มากนัก เพื่อให้มั่นคงก่อนจะขยายผลตามแผนงานในระบบต่อไป  ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(นางมัณฑนา  ศังขะกฤษณ์) เป็นประธาน โดยมีทีมงาน  สนผ. อาทิ  ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า  และดร.บังอร  เสรีรัตน์  เป็นผู้ประสานงานกลาง โรงเรียนรูปแบบใหม่ทั้ง ๕  ได้แก่

          รูปแบบที่  ๑  โรงเรียนในกำกับของรัฐ
               ดร.สมเกียรติ  ชอบผล  ร่วมกับ  ดร.ชัยพฤกษ์   เสรีรักษ์  เป็นผู้รับผิดชอบประสานการดำเนินการ

          รูปแบบที่  ๒  โรงเรียนวิถีพุทธ
               ดร.กมล  รอดคล้าย   ดร.ไพรัช  สู่แสนสุข  ดร.บรรเจอดพร  รัตนพันธุ์  เป็นผู้รับผิดชอบประสานการดำเนินการและได้รับความเมตตาจากสมเด็จพุฒาจารย์ วัดสระเกศ  สมเด็จพระมหารัชชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)  พระเทพโสภณ  (ประยูร  ธมมจิตโต) และรองศาสตาจารย์  บุญนำ  ทานสัมฤทธิ์    

          รูปแบบที่ ๓  แผนและยุทธศาสตร์สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ                 
               นายมังกร  กุลวานิช  ผอ.ธงชัย  ชิวปรีชา   คุณงามมาศ  เกษมเศรษฐ และ  ดร.รุ่งเรือง  สุขาภิรมย์  เป็นผู้รับผิดชอบประสานการดำเนินการ

          รูปแบบที่  ๔  โรงเรียนสองภาษา
                ดร.ณหทัย  ทิวไผ่งาม  และนายนิวัตร  นาคะเวช  เป็นผู้รับผิดชอบประสานการดำเนินการร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

          รูปแบบที่  ๕    โรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
                 ดร.อธิปัตย์  คลี่สุนทร เป็นผู้รับผิดชอบประสานการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย  ๕ แห่ง

          โรงเรียนรูปแบบใหม่ทั้ง ๕ นี้  คือ รูปแบบของความแตกต่างหลากหลายที่กำลังเริ่มต้นและจะเบ่งบานขยายออกไปเต็มแผ่นดิน สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ โดยจุดเน้นของนวัตกรรมการศึกษาจะต่างกัน  ได้แก่

          โรงเรียนในกำกับของรัฐ  มีจุดเน้นที่การบริหารจัดการแบบเอกชนที่คล่องตัว

          โรงเรียนวิถีพุทธ  มีจุดเน้นที่จิตวิญญาณ  เป็นการเรียนรู้รากเหง้าของภูมิปัญญาไทย คือ หลักธรรมพระพุทธศาสนาอันทรงคุณค่า ให้ผสมผสานกับการปฏิรูปการเรียนรู้

          โรงเรียนสองภาษา  มีจุดเน้นที่การใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

<อ่านรายละเอียดต่อ>

นวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ๕ รูปแบบ  ทดลองนำร่องภาคเรียนแรก ปีการศึกษา ๒๕๔๖  

 

 

  กลับหน้าแรกกระทรวงฯ
  Copyright : ๒๐๐๓ MOENet Thailand
  แหล่งข้อมูล/รวบรวม เรียบเรียง : คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  ปรับปรุงข้อมูล : ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๔๖
  พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา  แย้มวจี
  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
  โทร. ๐๒-๒๘๑๙๘๐๙, ๐๒-๖๒๘๕๖๔๓-๔๔  โทรสาร  ๐๒-๒๘๒๙๒๔๑
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  website@emisc.moe.go.th