หน้าแรก
โรงเรียนในกำกับของรัฐ
โรงเรียนวิถีพุทธ
แผนและยุทธศาสตร์
   สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสองภาษา (English Program)
โรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รายชื่อโรงเรียนแต่ละรูปแบบ
ข่าวและกิจกรรมต่างๆ
รายชื่อคณะกรรมการฯ
ศึกษาข้อมูลด้วยระบบ GIS
จดหมายเปิดผนึกโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

  ดร.ไพรัช  สู่แสนสุข
  ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข

ก้าวสู่...การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ      

           คงยากที่จะปฏิเสธแล้วว่า  ในแวดวงโรงเรียน หรือคุณครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะไม่เคยได้ยินคำว่า โรงเรียนวิถีพุทธ  หากหมายรวมเลยไปถึงพระภิกษุ สามเณร พระเถรานุเถระ ล้วนเคยได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่าน บทความเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธอยู่บ้าง มีหลายท่านทราบความเป็นมาโดยตลอด  หลายท่านอาจยังมีข้อมูลไม่ชัดเจน  ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีอีกวาระหนึ่งที่จะสื่อสารให้ทราบกันในทุกพื้นที่ว่า หากสนใจรายละเอียดและจะร่วมโครงการต้องเริ่มต้นอย่างไร  ใครจะให้คำตอบได้บ้าง 

           ขอเริ่มต้นที่ความหมาย กล่าวคือ โรงเรียนวิถีพุทธ(หน้า๑  หน้า๒) เป็นโรงเรียนระบบปกติทั่วไป ที่นำหลักธรรมใน พระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้พัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญาและมีวัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการดำเนินชีวิต

           ณ เวลาปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2546) กระทรวงศึกษาธิการได้รับใบสมัครของโรงเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธแล้วกว่า 1,300 โรงเรียน ทั้งโรงเรียนของภาครัฐ เอกชน กระจายอยู่เกือบทุกจังหวัด  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดปฐมนิเทศโรงเรียนรุ่นแรกไปเมื่อ 12-13 .. 2546  จำนวน 89 โรงเรียน และมีการจัดปฐมนิเทศต่อมาอีกรวม 4 รุ่น ขณะนี้จึงมีโรงเรียนที่ผ่านการปฐมนิเทศเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธแล้วประมาณ 650 โรงเรียน

           หลักสำคัญของการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธคือ  “ฉันทะ” หมายถึง รัก พึงพอใจยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการ  จึงจำเป็นต้องให้มีการสมัครเพื่อแสดงถึงเจตนาของโรงเรียน  เพราะเชื่อว่าหากโรงเรียนสมัครใจที่จะสร้างคนดี  มีปัญญา  มีความรู้ สมดังเจตนารมณ์  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้ว  แม้ว่าโรงเรียน ครูจะยังมีพื้นฐานความรู้ด้านพุทธศาสตร์ไม่มากนัก  แต่มีความรักสมัครใจก็สามารถดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างมีประสิทธิภาพได้

           เมื่อผ่านการสมัครใจแล้ว  สิ่งสำคัญอันดับต่อมาคือ การประชุมปฐมนิเทศ เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นอันเป็นพื้นฐานนำไปปรับดำเนินการให้เข้ากับศักยภาพของโรงเรียน  ดังนั้นการประชุมปฐมนิเทศจึงจำเป็นต้องให้ผู้มีบทบาทหลักของโรงเรียนเข้าปฐมนิเทศด้วยตนเองโดยไม่ให้ส่งผู้แทน การปฐมนิเทศจึงได้เชิญ ผู้บริหารโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  หากมีงบประมาณเพียงพออาจเชิญมากกว่า  2 ท่านนี้ก็ย่อมทำได้  ซึ่งสถานที่และกระบวนการจัดประชุมจะเน้นบรรยากาศการกิน อยู่ง่าย  ไม่ฟุ่มเฟือย  โน้มน้าวจิตใจสู่การปฏิบัติอย่างวิถีพุทธ  โดยพยายามเลือกสถานที่ในลักษณะเป็นวัด  วัดป่า  พุทธมณฑลหรือพุทธสถานต่างๆ  และหอประชุมโรงเรียนเป็นต้น

           ในการประชุมปฐมนิเทศ วันแรก ได้นิมนต์พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ให้มาบรรยายลักษณะหัวเรื่อง  “พุทธปรัชญา สู่โรงเรียนวิถีพุทธ” เพื่อเสริมปัญญาและเป็นสิริมงคลแก่การประชุมที่จะเริ่มต้นเข้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ต่อจากนั้นจะเป็นการขยายความแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ใช้เวลาประมาณ 1-2  ชั่วโมง  ซึ่งการอธิบายขยายความนี้จะใช้เอกสารเล่มสีม่วง “แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ” เป็นเอกสารหลัก (ดูpowerpoint โรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบ) เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาได้เห็นความสำคัญ  อีกเข้าใจแนวการดำเนินงานเชิงหลักการและทิศทางกว้าง ๆ พร้อมที่จะให้โรงเรียนไปปรับพัฒนาตามศักยภาพของโรงเรียน  เช่น  ในเรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมให้ ใกล้ชิดธรรมชาติ ชวนให้ใจสงบ สว่างด้วยปัญญา มีกิจกรรมพื้นฐานชีวิต และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจและปัญญาที่บูรณาการไตรสิกขา เน้นการ กิน อยู่ ดู ฟัง ด้วยสติสัมปชัญญะ รู้คุณค่าแท้ มีการส่งเสริมวัฒนธรรมแสวงปัญญา มีบรรยากาศกัลยาณมิตรต่อกัน ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน นำพานักเรียนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมสู่ชีวิตที่สมบูรณ์

            หลังจาก  2  หัวข้อแรกผ่านไป  ซึ่งจะทำให้ได้รับทราบกรอบการดำเนินงานแล้ว  ก็เป็นวาระที่จะได้ฟังผู้ที่ปฏิบัติจริง  จึงเป็นหัวข้อที่ เชิญผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธมาเล่าประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่ได้จัดทำโรงเรียนวิถีพุทธ ในช่วงเวลานี้อาจใช้รูปแบบการอภิปราย  มีผู้ดำเนินรายการและผู้บริหารโรงเรียน/ผู้แทน 2-3  โรงเรียน  ในช่วงท้ายจะเปิดโอกาสให้พูดคุยซักถามได้ด้วย

            หัวข้อสุดท้ายของการประชุมวันแรก  จะเป็นการเตรียมการเพื่อประชุมวันที่สอง กล่าวคือ วันที่สองจะเป็นการให้ประสบการณ์ตรงแก่ผู้เข้าประชุม  เพื่อให้เห็นภาพจริงหลังจากที่ฟังกรอบการดำเนินงาน  ฟังผู้ที่ปฏิบัติจริงเล่าการดำเนินงานแล้วในวันแรก  วันที่สองจึงเป็นวันไปดูของจริง  โดยอาจเลือกสถานที่ดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ  2-3  โรงเรียนที่ได้คัดเลือกแล้วว่าจะเป็นตัวอย่างได้  เพื่อให้เห็นกับตาว่าเมื่อลงมือปฏิบัติจะเป็นอย่างไร  ให้ผู้เข้าประชุมได้คุยกับครู / นักเรียน  ให้ได้เห็นสภาพการจัดบรรยากาศโรงเรียน ได้ดูกิจกรรมพื้นฐานชีวิตที่ว่าบูรณาการทั้ง  ศีล   สมาธิ   ปัญญา  นั้นทำได้อย่างไร  ในวันที่สองนี้จึงเหมาะกับคำพังเพยที่ว่า  “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น”  ดังนั้น  ก่อนจะไปเห็นด้วยตาจึงให้มีการหารือ  แบ่งกลุ่ม  วางแผน  เตรียมคำถาม  เตรียมเก็บข้อมูล  เตรียมเก็บภาพ  ฯลฯ   และที่สำคัญหลังจากที่ทุกคนกลับจากดูงานมาแล้ว เตรียมนำเสนอให้กลุ่มที่เลือกสถานที่ดูงานต่างกันทราบ จะได้รับรู้ข้อมูลที่กว้างขวางด้วย

            วันที่สามของการประชุม  จะเป็นช่วงของการวางแผนปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ โดยก่อนหน้าการวางแผนอาจจัดให้มีผู้มี ประสบการณ์ในการพัฒนาชีวิตหรือการพัฒนาองค์กรในวิถีพุทธ มาให้ข้อคิดเพิ่มเติม   และผนวกกับการได้ศึกษาดูงานที่ได้ประสบการณ์ “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น” ไปแล้ว จะนำมาสู่การวางแผนปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ โดยหารือร่วมกันกับกรรมการสถานศึกษาที่มาประชุมด้วยกันนั้น  หลังจากหารือวางแผนเบื้องต้นแล้วก็ทดลองเสนอให้เพื่อนผู้บริหารในที่ประชุมฟัง พร้อมทั้งฟังแผนการดำเนินงานของโรงเรียนอื่น ๆ ลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน  ในที่สุดก็กลับมาทบทวนพิจารณา ปรับแผนโรงเรียนวิถีพุทธของตนเองให้ดีขึ้นเป็นลำดับ  ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารโรงเรียนได้แผนเบื้องต้นกลับไปโรงเรียน  เพื่อไปสู่การหารือรายละเอียด และตัดสินใจร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่โรงเรียนต่อไป

            เป็นอันว่าเมื่อการประชุมครบ 3 วัน ซึ่งเต็มไปด้วยความเข้าใจ อิ่มเอมใจ และมุ่งมั่น เพราะผู้เข้าร่วมประชุมได้ฟังทั้งเชิงสาระ  แนวดำเนินการ  ได้รับประสบการณ์ตรงจากการฟัง  ซักถาม  และการไปศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ  อีกทั้งได้มีแผนการปฏิบัติถือติดมือกลับไป  เมื่อไปถึงโรงเรียนก็อาจเชิญประชุมคณะครูผู้เกี่ยวข้องเพื่อเริ่มลงมือปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน

            โดยสรุปการประชุม 3 วันมีตัวอย่างกำหนดการสำคัญๆ ดังนี้

วัน/
เวลา

08.30 - 12.00

 

13.00-17.00

19.00-21.00

วันที่ 1

พิธีเปิดพุทธปรัชญาสู่โรงเรียนวิถีพุทธ

 

แนวทาง            อภิปราย
การดำเนินงาน   ประสบการณ์
ร.ร.วิถีพุทธ      ร.ร.วิถีพุทธ

เตรียมการ        บริหารจิต
ศึกษาดูงาน       เจริญปัญญา

วันที่ 2

.............. ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ......................

สรุปการศึกษา  บริหารจิต
ดูงาน               เจริญปัญญา

วันที่ 3

ข้อคิด               การวางแผน
ประสบการณ์    ปฏิบัติงาน
พัฒนาชีวิต    อย่างสร้างสรรค์
วิถีพุทธ 

 

นำเสนอแลกเปลี่ยน       พิธีปิด
เรียนรู้แผนปฏิบัติงาน

 

            เพื่อให้โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ได้มีแหล่งข้อมูลที่ใกล้ตัว  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ.  จึงได้เชิญผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ทั้ง 175 เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับทราบแนวการดำเนินงาน การประสานงาน การสนับสนุน  ส่งเสริม  ให้โรงเรียนดำเนินการ  และการเผยแพร่ข้อมูล การบริหารเครือข่าย และขยายผลโรงเรียนวิถีพุทธ  ดังนั้นขณะนี้จึงมีผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธอยู่ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งสามารถดูรายชื่อผู้รับผิดชอบได้ที่ “รายชื่อบุคลากรรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเขตพื้นที่การศึกษา”

            ก้าวย่างที่งดงามของโรงเรียนวิถีพุทธ  เป็นอีกความหวังที่ยิ่งใหญ่ของผู้ปกครองและชุมชนในอันที่จะสานฝันให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณธรรม  มีความรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลง เป็นพลังยิ่งใหญ่ที่ช่วยสร้างสังคมที่ดี สงบและสันติ  ดังคำกล่าวของพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)  ที่ว่า… 

            “…..โรงเรียนวิถีพุทธจะเดินหน้าต่อไปอย่างมีพลัง  ในการที่จะสร้างสรรค์อนาคตของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกทั้งหมด ให้เป็นวิถีแห่งสันติสุขที่ยั่งยืนสืบไป ”

รายชื่อบุคลากรรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเขตพื้นที่การศึกษา (download)

เขตพื้นที่การศึกษา

ชื่อ - สกุล

สถานที่และ
หมายเลขโทรศัพท์

กรุงเทพมหานคร เขต 1

นายธวัช  แก้วอนันต์

โทร. 02-247-4600

กรุงเทพมหานคร เขต 2

-

-

กรุงเทพมหานคร เขต 3

.. มณนิภา  ชุติบุตร

โทร.01-874-4934

กระบี่

นายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี

 โทร. 09-867-2219

กาญจนบุรี เขต 1

นายบุญประเสริฐ  สังข์เงิน

โทร. 01-759-6314

กาญจนบุรี เขต 2

..น้ำเย็น  เหลืองประเสริฐ

โทร. 034-541-621

กาญจนบุรี เขต 3

ว่าที่ ร..วิบูลย์  ชมละม้าย

โทร.034-591-086,
06-014-3030

กาฬสินธุ์ เขต 1

นายจำรูญศักดิ์  ศรีประทุม 

โทร.06-223-3183

กาฬสินธุ์ เขต 2

นายสมศักดิ์  พรมเกษ

.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 46170
(
โทร.09-571-1509)

กาฬสินธุ์ เขต 3

นายพัฒนพงศ์  โพสาราช

.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ (โทร.043-869-104)

กำแพงเพชร เขต 1

นายธนินทร์  ปิ่นชัยวน

โทร.01-532-4096

กำแพงเพชร เขต 2

นายพชรศักดิ์  อินมล

.คลองขลุง
(โทร.09-860-3098)

ขอนแก่น เขต 1

นายสามารถ  สืบสำราญ

โทร.01-717-9537

ขอนแก่น เขต 2

นายผดุง  เพชรสุข

โทร.09-710-1906

ขอนแก่น เขต 3

นายภัทรากร  สืบวงษา

โทร.06-861-1987,
043-499-026

ขอนแก่น เขต 4

นางสุดสงวน  กลางการ

โทร.01-053-4827

ขอนแก่น เขต 5

นายสินธุ์  รัตปัญญา

โทร.01-749-0663

จันทบุรี เขต 1

นางสลิลลา  แสงมณี

.เมือง จ.จันทบุรี 22000
(
โทร.01-244-2524)

จันทบุรี เขต 2

..นันทยา  เศรษฐจิตต์

.เมือง จ.จันทบุรี 22000
(
โทร.09-253-4530)

ฉะเชิงเทรา เขต 1

..ศศิณัฐ  หงษ์ภู่

โทร.01-770-4138

ฉะเชิงเทรา เขต 2

นายมาโนช  โคมเดือน

โทร.06-138-9566

ชลบุรี เขต 1

นายพสุธา  ลิ้มลาวัลย์

โทร.01-782-9738

ชลบุรี เขต 2

..อมรา  ธรรมธรานนท์

โทร.01-259-7587

ชลบุรี เขต 3

..ฉวีวรรณ  เพาสว่าง

โทร.01-686-6056

ชัยนาท เขต 1

นางจินตนา  มูลพฤกษ์ 

.เมือง จ.ชัยนาท
โทร
.01-204-2106

ชัยภูมิ เขต 1

นายสมเพชร  เจริญวัย

โทร.09-847-6872

ชัยภูมิ เขต 2

นายสุพิศ  ยันขวา

โทร.06-871-6044

ชัยภูมิ เขต 3

-

-

ชุมพร เขต 1

นายสมศักดิ์  เรืองศรี

โทร.077-502-855,
07-883-9798

ชุมพร เขต 2

นายนรินทร์  ชัยศันทูลย์

โทร.01-970-5495

เชียงราย เขต 1

นายมานพ   สุทธศิลป์

โทร.053-713-667,
09-191-5438

เชียงราย เขต 2

นายสุรพล  ยังวัฒนา

โทร.06-196-3799

เชียงราย เขต 3

นางสุนีย์  เชื้อเจ็ดตน

โทร.06-899-4060

เชียงราย เขต 4

นายสมนึก  รู้ทำนอง

โทร.09-912-7299

เชียงใหม่ เขต 1

นายนิคม  พรหมมาเทพย์

โทร.09-553-6521

เชียงใหม่ เขต 2

นายบัณฑิต  พินทอง

โทร.053-495-474

เชียงใหม่ เขต 3

นางละเอียด  สิงห์สุวรรค์

โทร.09-553-1133

เชียงใหม่ เขต 4

นายณรงค์  กันทอินทร์

โทร.06-188-5106

เชียงใหม่ เขต 5

นางสมพิศ  มาพวง

สปอ.จอมทอง
โทร
.053-341-173

ตรัง เขต 1

..สวาลี  พรหมมี

โทร.075-218-142

ตรัง เขต 2

นายวศะพิชญ์  ศรีเพ็ญ

โทร.09-6500-949

ตราด

..สุมาลี  อรุณรัตนา

โทร.06-1407-054,
039—597-043

ตาก เขต 1

นายนพเดช  จิ๋วปัญญา

โทร.09-566-4583

ตาก เขต 2

นายบุญธรรม  พุทธิวงศ์

.แม่สอด จ.ตาก 63110
(
โทร.07-207-9063)

นครนายก

นายปรีชา  ภาวโน

โทร.037-311-628,
09-084-4025

นครปฐม เขต 1

นางกฤติยา  มหาชนะวงศ์

โทร.09-546-1908

นครปฐม เขต 2

นายสมชาย  พูลศรี

โทร.09-259-3396

นครพนม เขต 1

นายธวัชชัย  ต้นสุวรรธ์

โทร.09-710-3875

นครพนม เขต 2

นายธงชัย  ชิณช่าง

โทร.06-224-4206

นครราชสีมา เขต 1

นายบัณฑิต  ชนะชัย

โทร.06-249-8621

นครราชสีมา เขต 2

นายประถม  เมืองอินน์

โทร.09-847-7353

นครราชสีมา เขต 3

..สุรดา  พิพิธกุล

.ครบุรี จ.นครราชสีมา
(โทร.06-246-4175)

นครราชสีมา เขต 4

นายพิทยา  สุน้อยพรม

.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
(โทร.044-411-999,
06-244-2938)

นครราชสีมา เขต 5

นายชิงชัย  ลำเหลือ

.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
(โทร.044-208-149,
01-743-7171)

นครราชสีมา เขต 6

นายจำลอง  ทะสุนทร

โทร.01-593-8130

นครราชสีมา เขต 7

นายสัมพันธ์  พูนศิริ 

โทร.01-976-7800

นครศรีธรรมราช เขต 1

นายจงดี  นนทภักดิ์

โทร.06-538-9203

นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสายพิน  เพชรศรีเงิน 

.ทุ่งแสง จ.นครศรีธรรมราช
(โทร.09-590-0916)

นครศรีธรรมราช เขต 3

.. สุนัฏฐา  เจริญผล

โทร.01-271-1275

นครศรีธรรมราช เขต 4

นางสมจินต์  กาญจนตี

โทร.01-367-9148

นครสวรรค์ เขต 1

นายอธิพร  นิ่มพันธุ์

โทร.06-201-3897

นครสวรรค์ เขต 2

นางภัทรพรรณ  อำไพพันธุ์

โทร.09-858-0733

นครสวรรค์ เขต 3

นางวันเพ็ญ  ศรีดง

โทร.09-270-7940

นนทบุรี เขต 1

.. จรินทร์  บุญญานันท์

ศาลากลางนนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร์ (โทร.01-874-6782 .,
02-964-5604)

นนทบุรี เขต 2

นายมานะ  พุมบัว

โทร.09-026-4637

นราธิวาส เขต 1

นายวิโรจน์  จู้เจ้ย

โทร.073-671-693

นราธิวาส เขต 2

นางกัลยา  คงสองเมือง

โทร.073-619-1380

น่าน เขต 1

นางพรพรรณ  ณ ลำพูน

โทร.09-855-1605

น่าน เขต 2

นายสุรสิทธิ์  สมยศ

โทร.01-992-7369

บุรีรัมย์ เขต 1

นายเสน่ห์  นิลวิเศษ

โทร.06-257-7678

บุรีรัมย์ เขต 2

นางอัจฉรา  บัวแย้ม

โทร.09-849-445

บุรีรัมย์ เขต 3

นายสุเทพ  ทองโนนสาย

โทร.01-075-623

บุรีรัมย์ เขต 4

นายวิบูลย์ศักดิ์  พระภูจำนงค์

โทร.09-948-6839

ปทุมธานี เขต 1

นางกุลชลี  วรรณพูลติ

โทร.01-627-4657

ปทุมธานี เขต 2

..ขวัญชนก  พยัคฆ์ภูมิภักดิ์

.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
(
โทร.09-984-8840)

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

นายสมพร  ยะโสธร

.เมือง  .ประจวบฯ
(โทร.09-919-6260)

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นายทองใบ  ทองนาค

โทร.01-291-5524.,
032-534-655

ปราจีนบุรี

นายสมชาย  พิลาศจิตต์

โทร.037-216-285

ปัตตานี เขต 1

นางพรรณี  คงเพชรศรี

โทร.09-297-0846

ปัตตานี เขต 2

นางจันทนา  จันทวงศ์

โทร.06-597-0175.,
073-437-165

พระนครศรีอยุทธยา เขต 1

-

-

พระนครศรีอยุทธยา เขต 2

นางวันทนา  ธาราวร

โทร.01-364-3237

พะเยา เขต 1

..ทิวาพร  พลพานิช

โทร.01-706-9287

พะเยา เขต 2

..วราภรณ์  วงศ์ใหญ่

โทร.09-633-5405

พังงา

..กรรณิกา  แซ่ตัน

โทร.09-970-3360

พัทลุง

นายสาธิต  สุขทอง

โทร.07-286-0140

พิจิตร เขต 1

นายพิทยา  บุญเกตุ

โทร.09-907-2274

พิจิตร เขต 2

นายประเทือง  เข็มเพชร

โทร.09-704-9144

พิษณุโลก เขต 1

..วันทนา  เลิศสินไทย

โทร.055-244-634-106.,
055-311-199

พิษณุโลก เขต 2

นางผุสดี  คนหลัก

โทร.09-703-2298

พิษณุโลก เขต 3

นางปราณี  เกษสุวรรณ

โทร.05-524-6697., 01-674-9074

เพชรบุรี เขต 1

-

-

เพชรบุรี เขต 2

-

-

เพชรบูรณ์ เขต 1

นายเดชา  ชาญณรงค์

โทร.056-721-325., 06-206-0463

เพชรบูรณ์ เขต 2

นางสุริยาภรณ์  ทรงสิทธิเดช

โทร.09-907-3209

เพชรบูรณ์ เขต 3

นายประหยัด  รอดแสน

โทร.01-971-3304 ., 056-731-256.,
056-702-819

แพร่ เขต 1

นายประยงค์  สันป่าญ้า

โทร.01-883-8601

แพร่ เขต 2

นายวิบูลย์  ประเสริฐศรี

โทร.01-386-5312

ภูเก็ต

นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ์ 

โทร.01-787-2876

มหาสารคาม เขต 1

นายธีระศักดิ์  ดาแก้ว

โทร.01-787-2876

มหาสารคาม เขต 2

นายทองสุข  ทุมมี

โทร.09-513-3466

มุกดาหาร

นายวีรยุทธ  ไชยเพชร

.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
(
โทร.01-768-6988)

แม่ฮ่องสอน เขต 1

นายดุสิต  เงินใส

โทร.01-960-1999

แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายจันทร์  วังกัลยา

โทร.01-961-0264

ยโสธร เขต 1

นายทวิทย์  นามรักษ์

โทร.01-660-1786

ยโสธร เขต 2

นายธงชัย  แสงทอง

โทร.06-256-1670

ยะลา เขต 1

นายสัมฤทธิ์  อินทสูตร

โทร.01-798-3555

ยะลา เขต 2

-

-

ร้อยเอ็ด เขต 1

-

-

ร้อยเอ็ด เขต 2

นางรัชนีกร  วรรณสุทธิ์

.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(โทร.01-739-0265)

ร้อยเอ็ด เขต 3

นายทวี  ทิวาพัฒน์

โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(โทร.09-279-0433)

ระนอง

นายสาคร  หนูสมตน

.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ระนอง 85000 (โทร.077-812-255)

ระยอง เขต 1

นายสมบุญ  แก้วต่าย

.บางจาก อ.เมือง จ.ระยอง 21000 (โทร.06-140-7190)

ระยอง เขต 2

นางวารีน  จำรัส

.สุขุมวิท อ.แกลง จ.ระยอง
(โทร.09-536-1877)

ราชบุรี เขต 1

นางศรีจิตต์  สร้างเอี่ยม

โทร.09-675-9310

ราชบุรี เขต 2

นายศุภกร  มรกต

.โพธาราม จ.ราชบุรี
(โทร.032-231-606)

ลพบุรี เขต 1

..ราตรี  ฤทธิสาร

โทร.01-770-2236

ลพบุรี เขต 2

นางรวีวรรณ  ศรีเอี่ยม

โทร.01-757-7214

ลำปาง เขต 1

...วีรภัทร  เข็มแดง

โทร.09-636-3227., 054-315-004., 054-335-0689 ต่อ 30

ลำปาง เขต 2

นายเนตร  ใจเที่ยง

.เกาะคา จ.ลำปาง
(โทร.01-950-3005)

ลำปาง เขต 3

นางวราภรณ์  หนองรักษ์

โทร.05-427-1214

ลำพูน เขต 1

นางอรพินท์  ญาณสร้อย

โทร.09-855-7256

ลำพูน เขต 2

นางสุดาพร  มะโนธรรม

.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
(
โทร.09-431-2873)

เลย เขต 1

..มาริยา  เถาอินปาก

.เมือง จ.เลย 42000
(
โทร.06-219-0902)

เลย เขต 2

..วัชรี  ก้องเกรียงไกร

.ภูมิวิถี ต.วังสะบุง อ.วังสะบุง
.เลย (โทร.09-943-6090)

ศรีสะเกษ เขต 1

นายวันชัย  สืบวงศ์

โทร.09-948-0794

ศรีสะเกษ เขต 2

นายอังคาร  พินลา

โทร.09-580-2107

ศรีสะเกษ เขต 3

-

-

ศรีสะเกษ เขต 4

นายประเสริฐ  ตั้งเสริมสิทธิ์

โทร.01-709-6435

สกลนคร เขต 1

นางผ่องฉวี  ศิริพอง

โทร.09-841-1514

สกลนคร เขต 2

นายสุนทร  สีดาบุตร

สอ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
(โทร.01-262-2917)

สกลนคร เขต 3

นายสาธิต  สายประศาสน์

.วานรนิวาส จ.สกลนคร
(โทร.01-052-1636)

สงขลา เขต 1

..วณิชชา  ช่อดอก

โทร.06-285-6676

สงขลา เขต 2

นายนิพนธ์  พรหมเบศร์

.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(โทร.01-277-5851)

สงขลา เขต 3

นางดนยวรรณ  ขุนปราบ

โทร.01-275-3301., 074-333-644

สตูล

 

 

สมุทรปราการ เขต 1

นางฉวี  สังเนตร

โทร.01-440-6432

สมุทรปราการ เขต 2

นางบังอร  พรรณศรี

โทร.09-1150-894

สมุทรสงคราม

นางสุภัทรา  ภมร

.เมือง จ.สมุทรสงคราม
(โทร.09-532-5568)

สมุทรสาคร

..ปรียา  สีนวลนนท์สกุล

โทร.034-411-490., 034-826-255

สระแก้ว เขต 1

นายวิทยา  ไผ่โสภา

โทร.037-242-399., 09-904-9704

สระแก้ว เขต 2

นายบัญชาการ  ฉายอรุณ

โทร.09-0961-0094

สระบุรี เขต 1

นายเจริญ  จำลองพิมพ์

โทร.01-776-2499

สระบุรี เขต 2

นายทนงศักดิ์  ฤทธิ์รุไทย

โทร.03-624-7354., 06-126-2926

สิงห์บุรี

นายบุญเลิศ  วงศ์มา

โทร.01-292-5364

สุโขทัย เขต 1

..พัดชา  สุวิทชาญวรกุล

.เมือง จ.สุโขทัย
(โทร.01-041-4064)

สุโขทัย เขต 2

นายจีรศักดิ์  รสลือชา

.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
(โทร.01-474-5056)

สุพรรณบุรี เขต 1

นายประดิษฐ์  ขันติกาโร

.เมือง จ.สุพรรณบุรี
(โทร.01-995-3903)

สุพรรณบุรี เขต 2

นายมานิตย์  นิลกำเหนิด

.เมือง จ.สุพรรณบุรี
(โทร.06-163-8998)

สุพรรณบุรี เขต 3

นายประกิต  จุ้ยปาน

.เมือง จ.สุพรรณบุรี
(โทร. (035)578-081
(035),515-963-5

สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายสุรพล  อินทรภิรมย์

โทร.07-720-7026

สุราษฎร์ธานี เขต 2

..นิตยา  ภูมิไชยา

โทร.077-311-555

สุราษฎร์ธานี เขต 3

นายมนัส  อินทร์จันทร์

.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
(โทร.07-265-7356)

สุรินทร์ เขต 1

นางสุมาลี  อาภรณ์เทวัญ

.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
(
โทร.01-730-4255)

สุรินทร์ เขต 2

นายผดุง  เฉลียวศิลป์

โทร.07-256-6022

สุรินทร์ เขต 3

นายอิทธิวัตร  ศรีสมบัติ

.สุรินทร์-ช่องจอม
.ปราสาท จ.สุรินทร์
(โทร.06-871-9946)

หนองคาย เขต 1

..สาวิตรี  อุตมะ

โทร.01-369-7036

หนองคาย เขต 2

นายอนุชิต  บัวพุฒ

.โพนพิสัย จ.หนองคาย
(โทร.09-350-0658)

หนองคาย เขต 3

นายประดิษฐ์  พันธัง

132 .7 .วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ
.หนองคาย
(โทร.07-235-4220)

หนองบัวลำภู เขต 1

..วิราภรณ์  เมืองซอง

.เมือง จ.หนองบัวลำภู
(โทร. 09-711-3025)

หนองบัวลำภู เขต 2

นายวิชัย  ธนะคำดี

.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
(โทร.06-239-9679)

อ่างทอง

นางสุรางค์  เทียนดี

.เมือง จ.อ่างทอง
(โทร.05-116-2816)

อำนาจเจริญ

นางสุทธิวรรณ  สูงเรือง

.เมือง จ.อำนาจเจริญ
(โทร.06-581-6505)

อุดรธานี เขต 1

นายสนิท  มหาโยธี

.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 (โทร.09-861-9249)

อุดรธานี เขต 2

นายพงษ์สวัสดิ์  สาซามุส

.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110
(
โทร.05-001-7587)

อุดรธานี เขต 3

นายยอดทอง  จันดาวัลย์

.เทศบาล 1 .หนองหาน
.อุดรธานี 41130
(
โทร.09-276-9546)

อุดรธานี เขต 4

นายสมเกียรติ  คำพิลา

.ชนบทบำรุง อ.บ้านผือ
.อุดรธานี 41160
(
โทร.09-576-9798)

อุตรดิตถ์ เขต 1

นายวสันต์  แก่นวิชัย

โทร.07-200-7986)

อุตรดิตถ์ เขต 2

นายธวัช  อินทกุศล

.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
(
โทร.09-704-0961)

อุทัยธานี

นายพงษ์ศักดิ์  กาญจนกูล

.เมือง จ.อุทัยธานี
(โทร.05-651-1203)

อุบลราชธานี เขต 1

นายไพบูลย์  เพิ่มพูล

โทร.045-314-284

อุบลราชธานี เขต 2

นายประภัศร์  งามเถื่อน

.ตระการ-พนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ (โทร.045-481-195)

อุบลราชธานี เขต 3

นางนันทหัส  คลายศรี

โทร.07-245-1842

อุบลราชธานี เขต 4

นางอมรวัตร  ชัยหาญวัฒนา

โทร.06-247-4468

อุบลราชธานี เขต 5

นายเสนอ  สร้างสุข

.บุญจันทร์ อ.เดชอุดม
(โทร.045-362-529)

นวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ๕ รูปแบบ  ทดลองนำร่องภาคเรียนแรก ปีการศึกษา ๒๕๔๖  

 

 

  กลับหน้าแรกกระทรวงฯ
  Copyright : ๒๐๐๓ MOENet Thailand
  แหล่งข้อมูล/รวบรวม เรียบเรียง : ดร.ไพรัช  สู่แสนสุข/ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข
  ปรับปรุงข้อมูล : ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๔๖
  พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา  แย้มวจี
  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.
  โทร. ๐๒-๒๘๑๙๘๐๙, ๐๒-๖๒๘๕๖๔๓-๔๔  โทรสาร  ๐๒-๒๘๒๙๒๔๑
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  website@emisc.moe.go.th