หน้าแรก
โรงเรียนในกำกับของรัฐ
โรงเรียนวิถีพุทธ
แผนและยุทธศาสตร์
   สำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสองภาษา (English Program)
โรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
รายชื่อโรงเรียนแต่ละรูปแบบ
ข่าวและกิจกรรมต่างๆ
รายชื่อคณะกรรมการฯ
ศึกษาข้อมูลด้วยระบบ GIS
จดหมายเปิดผนึกโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

ความก้าวหน้าของ "โรงเรียนวิถีพุทธ" 

     การอบรมทำความเข้าใจโครงการ “โรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นที่ ๑ (๑๒-๑๓ ..๒๕๔๖)

  คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

             เมื่อได้มีการศึกษาข้อมูล และขอคำแนะนำจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่ อาทิ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ พระธรรมปิฎก (. . ปยุตโต) แล้ว คณะทำงานโรงเรียนวิถีพุทธ ได้จัดทำเอกสาร ๒ เล่ม

             ๑. สู่การศึกษาแนวพุทธ โดย พระธรรมปิฎก (. . ปยุตโต)

             ๒. แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โดยคณะทำงาน ศธ.

             ต่อมา ศธ. จึงได้เชิญ รร. ที่สมัครใจรุ่นที่ ๑ เข้ารับการอบรมมีผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในแต่ละโรงเรียน เข้าอบรมโรงเรียนละ ๒ คนรวม ๘๙ โรงเรียน ใช้เวลาในการอบรบ ๒ วัน ดังตารางการอบรมด้านล่าง สำหรับรายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธ รุ่นที่ ๑ สามารถเปิดดูได้ที่ www.moe.go.th ในหัวข้อ “โรงเรียนรูปแบบใหม่” แล้วคลิกที่รายชื่อโรงเรียนแต่ละรูปแบบ 

กำหนดการประชุมปฏิบัติการจัดการศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธ รุ่นที่ ๑
วันที่ ๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ณ โรงแรม เอส.ดี อเวนิว กทม.

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖

๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสารที่โรงแรม เอส.ดี อเวนิว

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

เดินทางไปประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยรถบัสที่หน้าโรงแรม

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.

เปิดประชุม โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.

มอบนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ
โดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๐.๑๕-๑๑.๓๐ น.

ปฐมนิเทศการจัดโรงเรียนวิถีพุทธ โดย พระเทพโสภณ (ประยูร  ธมมจิตโต)

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.

นั่งรถชมสังเวชนียสถาน ๔ ตำบลในพุทธมณฑล
โดย ดร.อำนาจ  บัวศิริ  ผู้อำนวยการสำนักพุทธมณฑล

๑๓.๓๐-๑๗.๐๐ น.

แบ่งกลุ่มศึกษาดูงาน ๒ กลุ่ม
๑. โรงเรียนบ้านคลองบัว  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ
๒. โรงเรียนรุ่งอรุณ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ

๑๗.๓๐-๑๘.๓๐ น.

นมัสการพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ณ วัดญาณเวศกวัน หลังพุทธมณฑล

๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารเย็น

๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.

ทำวัตรเย็น

๒๑.๐๐ น.

กลับโรงแรม เอส.ดี อเวนิว โดยรถบัส

วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ (ประชุมที่โรงแรม เอส.ดี อเวนิว กทม.)

๐๘.๓๐-๑๐.๑๕ น.

นำเสนอแนวการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
โดย ดร.กมล  รอดคล้าย และคณะ

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

แบ่งกลุ่มรับแผนการดำเนินงานของโรงเรียน

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.

แบ่งกลุ่มปรับแผนการดำเนินงานของโรงเรียน (ต่อ)

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๔.๔๕-๑๖.๐๐ น.

นำเสนอแผนการดำเนินงานของโรงเรียน

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ปิดประชุม โดย สมเด็จพระมหารัชชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ตารางนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

การอบรมทำความเข้าใจโครงการ “โรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นที่ ๒

              เมื่อ ศธ. ได้เผยแพร่ เอกสาร ๒ เล่มได้แก่

              ๑. สู่การศึกษาแนวพุทธ โดย พระธรรมปิฎก (. . ปยุตโต)

              ๒. แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โดยคณะทำงาน ศธ.

              ไปยังหน่วยงานราชการ กรม กอง หรือแจกจ่ายในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด รวมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ทำให้มีผู้สนใจขอเอกสารเข้ามาจำนวนมาก ทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน พระภิกษุ และประชาชนทั่วไป โดยหน่วยงานระดับจังหวัดบางแห่ง ได้เห็นความสำคัญ จึงจัดอบรมผู้บริหารในจังหวัดตนเอง ให้เข้าใจการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  ซึ่งนับเป็นความกระตือรือร้นที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง  ดังนี้              กลุ่ม ๒/๑ สปจ. จ.จันทบุรี (๒๖-๒๗ มิ.. ๒๕๔๖)                      = ๗๓ โรงเรียน

              กลุ่ม ๒/๒ สามัญศึกษา จ. นครศรีธรรมราช (๙-๑๐ ..๒๕๔๖) = ๒๔ โรงเรียน

              กลุ่ม ๒/๓ กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัด (๑๑-๑๔ ..๒๕๔๖)   =  ๖๑ โรงเรียน

              กลุ่ม ๒/๔ โรงเรียนในสังกัด สปช. (๑๑-๑๕ ..๒๕๔๖)           = ๘๐ โรงเรียน

             ดังนั้นรายชื่อโรงเรียนวิถีพุทธ รุ่นที่ ๒ รวม ๔ กลุ่ม ๒๓๘ โรงเรียน ได้รวบรวมรายชื่อไว้แล้ว สามารถเปิดดูได้ที่ www.moe.go.th ในหัวข้อ “โรงเรียนรูปแบบใหม่” แล้วคลิกที่ รายชื่อโรงเรียนแต่ละรูปแบบ รวมทั้งสามารถเปิดดูรูปภาพในการอบรมของกลุ่ม ๒/๔ ได้ด้วย

การดำเนินงานในช่วง ส.. – .. ๒๕๔๖

              คณะทำงานโรงเรียนวิถีพุทธ จะได้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ ๓ เพื่อจัดอบรมในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับโรงเรียนที่ดำเนินการแล้วในรุ่นที่ ๑-๒

              นอกจากนั้นจะได้กระตุ้นให้โรงเรียนวิถีพุทธ ร่วมรณรงค์โครงการ “งดเหล้า เข้าพรรษา” ให้เกิดผลทั้งในโรงเรียนและชุมชนต่อไป

ภาพการจัดประชุมโรงเรียนวิถีพุทธ

                                             

นวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ๕ รูปแบบ  ทดลองนำร่องภาคเรียนแรก ปีการศึกษา ๒๕๔๖  

 

 

  กลับหน้าแรกกระทรวงฯ
  Copyright : ๒๐๐๓ MOENet Thailand
  แหล่งข้อมูล/รวบรวม เรียบเรียง : คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  ปรับปรุงข้อมูล : ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๔๖
  พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา  แย้มวจี
  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
  โทร. ๐๒-๒๘๑๙๘๐๙, ๐๒-๖๒๘๕๖๔๓-๔๔  โทรสาร  ๐๒-๒๘๒๙๒๔๑
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  website@emisc.moe.go.th