หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
คืออะไร
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
(Executive Summary)
ความสัมพันธ์ระหว่าง
"มาตรฐานการศึกษา" "โรงเรียน"
และ "ช่องว่างทางสังคม"
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
"วงจรระบบการศึกษา" ที่มีต่อ
"ช่องว่างทางสังคม"
แนวความคิดพื้นฐาน
ของโครงการ
องค์ประกอบของ
โรงเรียนในฝัน
รายชื่อโรงเรียนหนึ่งอำเภอ
หนึ่งโรงเรียนในฝัน


  สำนักนโยบายและแผน สป.

ไนโยบายหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

โครงการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆอำเภอทั่วประเทศ จำนวน ๗๙๕ โรงเรียนในจำนวน ๗๙๕ อำเภอ โดยให้แต่ละอำเภอมี ๑ โรงเรียน ซึ่งนโยบายหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันนี้จะเน้นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับเด็กตั้งแต่วัยปฐมวัยให้รู้จักการวิเคราะห์เป็น และรู้จักใช้ความคิด พิจารณาในเรื่องที่เราสนใจ รวมทั้งเป็นการช่วยผู้ปกครองอีกทางด้านหนึ่งด้วย กล่าวคือ ในบางเรื่องที่ผู้ปกครองไม่มีความรู้ความสามารถก็อาจจะไม่สามารถที่จะสอนบุตรหลานได้ก็จะได้มีกิจกรรมเสริมสมรรถภาพ ประกอบกับในปัจจุบันโรงเรียนดีมีมาตรฐาน มักจะรวมกันอยู่ในเขตกรุงเทพฯและในเมืองใหญ่ๆ ส่วนในเขตอำเภอต่าง ๆ ในต่างจังหวัดยังขาดแคลนโรงเรียนที่มีคุณภาพอีกทั้งเด็กในชนบทมีความยากจนผู้ปกครองไม่มีความสามารถที่จะส่งให้เด็กได้เล่าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ดังนั้นจึงเกิดโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันขึ้น เพื่อขจัดปัญหาความเลื่อมล้ำทางด้านวิชาการของโรงเรียนต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนไทยที่อยู่ห่างไกลได้เติบโตด้วยความพร้อมในทุกๆด้าน มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้และพร้อมที่นำพาประเทศก้าวไปสู่ความเจริญยิ่ง ๆ ต่อไป

12วิธีการดำเนินงาน

๑. ทางคณะกรรมการและทุกฝ่ายของโครงการจะต้องทำความเข้าใจกับทุกส่วนของสังคมในเขตของอำเภอที่ดำเนินโครงการว่าโรงเรียนนั้นมีปัญหาด้านใดบ้าง ควรพัฒนาอย่างไร
๒. การคัดเลือกโรงเรียน โดยเลือกอำเภอละ ๑ โรงเรียน ในสังกัดกรมสามัญศึกษาและสปช. โดยคิดถึงประโยชน์ร่วมที่ประชาชนจะได้รับและจำนวนนักเรียนจะต้องไม่น้อยเกินไป และการคัดเลือกจะต้องให้ชุมชนร่วมคัดเลือกด้วย เพื่อที่จะพัฒนาให้ตรงกับสิ่งที่ชุมชนต้องการ
๓. โครงสร้างและวิธีงบประมาณ จะออกแบบโครงสร้างแบบอิสระ (นอกกรอบราชการ) งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะเน้นที่จำนวนนักเรียน (จำนวนครู : นักเรียน)
๔. การพัฒนาผู้บริหาร อาจจะมีการประเมินผู้บริหารโดยการสำรวจละจัดทำลำดับความนิยม โดยทำเป็นทะเบียนรายชื่อครูต้นแบบทั้งกรมสามัญและ สปช. และจัดทำหลักเกณฑ์การพัฒนา การฝึกอบรมในช่วงปิดเทอมแรกปี ๒๕๔๖ รวมทั้งวางแผนด้านงบประมาณด้วย
๕. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการเรียนรู้ ต้องออกแบบให้เด็กใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโรงเรียนในฝันจะต้องมีข้อมูลสำคัญๆ เช่น รายชื่อนักเรียน จำนวนและรายชื่อครู อุปกรณ์การเรียนการสอน และหลักสูตร โรงเรียนในฝันแต่ละโรงเรียนสามารถเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาร่วมกัน
๖. วิธีการกำกับ ติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลเชิงวิจัยเพื่อพัฒนา ที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน
๗. การทำการประชาสัมพันธ์โครงการ จัดทำข้อมูลเพื่อแถลงข่าว และเอกสารเผยแพร่โครงการสู่สาธารณชนให้มีความเข้าใจและเห็นภาพโครงการชัดเจนตามข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง อย่างมีเหตุผล

 

  กลับหน้าแรกกระทรวงฯ
  Copyright : ๒๐๐๓ MOENet Thailand
  แหล่งข้อมูล/รวบรวม เรียบเรียง : สำนักนโยบายและแผน สป.
  ปรับปรุงข้อมูล : ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๔๖
  พัฒนา และนำเสนอ : น.ส.นิภา  แย้มวจี
  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์สารสนเทศ สป. ศธ.
  โทร. ๐๒-๒๘๑๙๘๐๙, ๐๒-๖๒๘๕๖๔๓-๔๔  โทรสาร  ๐๒-๒๘๒๙๒๔๑
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ :
  website@emisc.moe.go.th

 

 

กลับหน้าแรกกระทรวง